Temaveileder uavhengig kontroll

9. Om krav til uavhengighet og kontrollforetakets ansvar

9.1. Regelverkets krav

Det skal være uavhengighet mellom kontrollforetak og foretak som har utført prosjektering eller byggearbeid som skal kontrolleres. Kontrollforetaket skal dermed være et annet foretak enn det som har utført prosjekteringen eller utførelsen som skal kontrolleres, jf. pbl. § 23-7.

For å sikre dette krever SAK10 § 14-1 første ledd at kontrollerende og kontrollert foretak skal være separate juridiske enheter. Dette betyr at kontrollerende og kontrollert foretak må ha ulike organisasjonsnumre.

Det fremgår av SAK10 § 14-1 andre ledd at det ikke skal være personlig eller økonomisk tilknytning mellom de to foretakene på en måte som kan bidra til å påvirke kontrollen. Dette vil i hovedsak være et ansvar som kontrollforetakene vil måtte ivareta. Kravet utdypes i det følgende.