Temaveileder uavhengig kontroll

Vedlegg

Vedlegg 1 Melding om kontroll

Brevmal - Melding om kontroll

Det stilles krav om uavhengig kontroll etter plan- og bygningsloven for tiltaket:

gnr. bnr. …………

Tiltakets navn: ….

Tiltakshaver: ……

Kontrollområde

Vårt foretak er engasjert for å gjennomføre kontroll innen følgende kontrollområder:

Innhenting av dokumentasjon - generelt

I forbindelse med kontrollen ber vi om å få tilsendt, etter hvert som det foreligger:

 • rutine for kvalitetssikring innen kontrollområdet

 • dokumentasjon for utført kvalitetssikring innen kontrollområdet

Underlag for prosjekteringskontroll

Bygningsfysikk

 • energiberegninger

 • vertikalsnitt som viser plassering av dampsperresjikt og vindsperresjikt i yttervegg og tak samt i overgangen yttervegg/takkonstruksjon, eventuelt alternativ dokumentert løsning

 • oppbygning av tak og terrasser med membran samt avslutning av membran mot tilstøtende bygningsdeler

Konstruksjonssikkerhet

 • statiske beregninger for hovedbæresystemet

Geoteknikk

 • geoteknisk rapport

Brannsikkerhet

 • brannsikkerhetsstrategi/konsept med branntegninger

Underlag for kontroll av utførelse

 • tegningsliste som viser produksjonsunderlag for kontrollområdet ved oppstart av byggearbeidet

Fuktsikring

 • produksjonsunderlag for plassering av sluk (plan og høyde)

 • spesifikasjon av membran, slukmansjett og sluk

 • samsvar mellom produktspesifikasjon for membran, slukmansjett og sluk og at disse produktene benyttes korrekt

 • produksjonsunderlag for membranarbeider

Lufttetthet

 • registrerte måleverdier for lufttetthet (protokoll fra tetthetsmåling)

Bygningsfysikk

 • registreringer fra utført fuktmåling i trematerialer før lukking av yttervegg

 • måleprotokoll fra innregulering av ventilasjonsanlegg

 • bekreftelse for at installert ventilasjonsaggregat har ytelser for varmegjenvinning som tilsvarer forutsetninger i energiberegning

Konstruksjonssikkerhet

 • produksjonsunderlag for hovedbæresystem med detaljering av lastoverføring

Geoteknikk

 • analyser og vurderinger som underlag for anvisninger av utgravning, sikring, fundamentering osv.

 • logg eller rapporter fra byggeplass til geoteknisk konsulent, når dette er anvist for byggearbeidet

Inspeksjon på byggeplassen

Som del av kontrollen kan det være aktuelt å gjennomføre inspeksjon på byggeplassen. Vennligst ta kontakt for nærmere avtale om gjennomføring av inspeksjon.

Saksbehandler

Kontaktdata for vår saksbehandler er:

navn:

e-post:

mobilnr.:

Med vennlig hilsen

nn

Kopi: tiltakshaver, ansvarlig søker