Trygge og lovlige boforhold for alle

Direktoratet for byggkvalitet inviterte tidligere i år landets kommuner med på en kampanje om trygge og lovlige boforhold fra alle. Kampanjen varte fra 4. til 15. september.

Sist endret 06.10.2023

Målet var at så mange kommuner som mulig skulle føre tilsyn med leiligheter og hybler, og undersøke om disse er lovlig tatt i bruk.

I kampanjeperioden stilte direktoratet med ekstra ressurser for å hjelpe kommunene med problemstillinger som kunne oppstå.

På denne siden finner du informasjon som kan være nyttig for kommuner som skal føre tilsyn, og maler som kan brukes i tilsynsprosessen.

Forberedelser til tilsynet

Tilsyn med leiligheter og hybler vil i praksis bli utført på to måter. Kommunen kan enten sammenligne bilder fra tips eller andre kilder med sist godkjent situasjon, som finnes i kommunens arkiver, eller kommunen kan dra på befaring for å fastslå eksisterende bruk og deretter sammenligne. 

Hvis kommunen skal gjennomføre tilsynet i form av en befaring, krever loven at kommunen sender ut et varsel om dette. Hvis det skal gjennomføres tilsyn i form av en befaring i kampanjeperioden er det viktig at kommunen starter arbeidet med å finne tilsynsobjekter tidlig. Da rekker man å sende ut et varsel om befaring i forkant.

Kommunen kan ikke føre tilfeldige tilsyn med eksisterende bebyggelse

Tilsyn med eksisterende bebyggelse skiller seg noe fra andre tilsynsområder ved at kommunen bare kan føre tilsyn der det er grunn til å tro at det foreligger bruk eller forhold som er i strid med plan- og bygningsloven, og som kan føre til fare eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø.  

For å oppfylle vilkåret, holder det at kommunen har fått tips om mulig ulovlig bruk, ulovlige forhold eller har observert mulige ulovlige aktiviteter som for eksempel grave- eller rivearbeid.

Kommunen kan bruke Finn.no, matrikkelen eller andre kilder til å finne informasjon. Men kommunen kan ikke velge ut et område og kreve tilgang til samtlige boliger for å undersøke om det kan foreligge ulovlige forhold.

Hvordan finner vi tilsynsobjekter?

Normalt vil kommunen få informasjon om mulige ulovlige hybler eller boenheter gjennom tips eller meldinger. Kommunen kan oppfordre publikum til å sende inn tips på egne nettsider, eller kontakte media.

Hvis kommunen starter informasjonsarbeidet tidlig og får media med på laget, vil det øke mulighetene for at studenter og andre vil informere kommunen om dårlige, og eventuelle ulovlige boforhold.

Kommunen kan også undersøke i matrikkelen om det er registrert flere boenheter enn det som er tillatt innenfor et visst område, og føre tilsyn basert på eventuelle funn. Eller undersøke utleieannonser på Finn.no, Hybel.no eller andre kilder.

Tilsyn i eksisterende bebyggelse må varsles på forhånd

Dersom kommunen vil gjennomføre stedlig tilsyn, altså oppsøke den aktuelle boligen, må det sendes varsel. Direktoratet har utarbeidet forslag til en mal som kommunen kan bruke. Tilsynet må også begrenses til den delen av boligen der det er mistanke om ulovlige forhold. Har kommunen fått tips om ulovlig bruk av kjeller, kan kommunen ikke forlange å få se øvrige deler.

Tilsynsprosessen

Forslag til maler i tilsynsarbeidet

Direktoratet har utarbeidet forslag til maler som kommunen kan bruke ved tilsyn med leiligheter og hybler for å undersøke om disse lovlig er tatt i bruk . Malene må tilpasses den saken det gjelder.

Malene finnes på både bokmål og nynorsk. 

Hvor tidlig må vi varsle befaring?

Plan- og bygningsloven har ingen lovfestede krav til når varsling av befaring skal skje, men kommunen bør varsle i god tid, slik at alle kan bli enige om tidspunktet for befaring. Dette er i tilfelle det ikke passer for eier eller bruker. En frist på 14 dager bør være tilstrekkelig.  

Hva gjør vi dersom eier nekter å gi opplysninger eller slippe oss inn?

Eier plikter å gi de opplysninger som er nødvendige i forbindelse med tilsynet og i tillegg gi den som utfører tilsyn adgang til det byggverket, rommet, installasjonen eller annet som kommunen ønsker å føre tilsyn med. Kommunen har imidlertid ikke politimyndighet og kan ikke ta seg gjennom låste dører for å skaffe seg adgang. Det kan heller ikke brukes tvang for å få adgang til arealer der eier eller bruker nekter tilgang. I slike tilfeller må kommunen få bistand fra politiet.

Hva skal vi se etter i tilsynet?

Kommunen velger selv hva den ønsker å undersøke i forbindelse med tilsynet. Vi oppfordrer kommunen først og fremst til å undersøke om bruk av aktuelle arealer er lovlig. Det vil si at dagens bruk stemmer overens med det som er godkjent av kommunen.

Kommunen kan også sjekke om rom for varig opphold har vindu, og om det er tilfredsstillende rømningsforhold i boenheten. Andre forhold som romhøyde og dagslysforhold kan også undersøkes.

Hvordan finner vi ut om en boenhet er i henhold til regelverket?

Hvilket regelverk som gjelder for byggverket, kommer an på når det ble gitt tillatelse til oppføring av bygget. Det er som hovedregel reglene på vedtakstidspunktet som er styrende for hvilke bestemmelser et tiltak må forholde seg til. 

På våre nettsider er det oversikt over gjeldende tekniske regler. Her finner du også lenke til Kommunal- og distriktsdepartementet sin nettside, der du finner en samlet oversikt over regelverket tilbake til 1965.

Rapportering

Etter at den nasjonale tilsynskampanjen er gjennomført ber vi om at kommunen rapporterer sine resultater til Direktoratet for byggkvalitet. Rapporteringen vil skje elektronisk og kommunen vil få mer informasjon når det nærmer seg tid for rapportering.

Her er det en viktig nyanse man mister når det foreslås å droppe ordet lovfestet. Det finnes ulovfestede krav.