Tilsyn med universell utforming

2. Hvorfor tilsyn med universell utforming

Hvorfor tilsyn med universell utforming

Som plan- og bygningsmyndighet har kommunene et hovedansvar for å tilrettelegge for et universelt utformet samfunn. Det er et politisk ansvar å påse at ingen diskrimineres på grunn av manglende universell utforming av områder, bygninger og tjenester.

Tilsyn med oppfyllelse av krav om universell utforming og tilgjengelighet er viktig for å oppnå byggverk og uteområder som er brukbare for flest mulig og gir likestilt bruk på tross av menneskers ulike forutsetninger og forskjellig funksjonsevne.

Reglene om universell utforming og tilgjengelighet i plan-og bygningsloven er knyttet opp mot diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Byggverk for allmenheten som ikke er universelt utformet i tråd med krav i TEK10, vil kunne diskriminere personer med nedsatt funksjonsevne fra å delta på lik linje med andre. God integrering av universell utforming i den arkitektoniske utformingen samt gode løsninger for framkommelighet, orientering, veifinning, lydforhold og inneklima i prosjektering og utførelse, vil bidra til likestilt bruk.

Aktivt tilsyn bidrar til at flere byggverk oppnår god kvalitet med hensyn til universell utforming og tilgjengelighet. Foruten å ha en preventiv effekt, vil tilsyn som følges opp med pålegg om retting av eventuelle avvik, bidra til å høyne byggverkets brukskvalitet og sikkerhet. Tilsyn vil også være lærerikt. Gjennomgang av dokumentasjon og tilsyn på byggeplass gir økt kunnskap og mulighet for erfaringsutveksling.

Det bør føres tilsyn med alle typer byggverk og uteområder. For å oppnå gode universelt utformede bygg er dokumenttilsyn særlig hensiktsmessig i forbindelse med orientering, arealdisponering og framkommelighet, inneklima og lydforhold. Vesentlige avvik som avdekkes i prosjekteringsprosessen vil lettere kunne rettes enn når bygget er ferdig oppført.

Tilsyn på byggeplassen vil vise om utførelsen er i samsvar med produksjonsunderlaget. Konkrete tallverdier i forskriften skal forstås som absolutte krav dersom det ikke er angitt toleransegrenser i byggesaksforskriften. For universell utforming og sikkerhet i bruk vil konsekvensen av feilmarginer ved utførelsen være stor. Avvik som ikke rettes kan medføre at byggverket ikke blir brukbart for flest mulig i samsvar med regelverket.