Tilsyn med universell utforming

5. Universell utforming i plan- og bygningsloven med forskrifter

Universell utforming i plan- og bygningsloven med forskrifter

Følgende formulering er nedfelt i plan-og bygningslovens formålsparagraf av 2008:

”Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak”

I loven er det stilt krav om at byggverk for publikum, arbeidsbygning og uteområder for allmenheten skal være universelt utformet. Med grunnlag i loven er det i TEK10 også stilt krav om tilgjengelighet til og i bygning med boenhet.

Universell utforming er stilt som krav i

  • byggverk for publikum og arbeidsbygning med tilhørende uteområder.

  • uteområder for allmennheten

  • uteområder for boligbygg med krav om heis

  • uteområder for større boligområde.

Krav om tilgjengelighet er gitt for

  • boenhet i bygning med krav om heis

  • boenhet i bygning uten krav om heis der alle hovedfunksjoner er på inngangsplanet.

Kravene til universell utforming og tilgjengelighet er gjennomgående i TEK10 og berører flere av kapitlene. De mest aktuelle kapitlene er:

Kapittel 5 Grad av utnytting - som sammen med arealformål og planbestemmelser gir viktige premisser for utvikling av et område. Universell utforming stiller krav til atkomst, plassering av bygg og uteoppholdsareal. Bruk og utnyttelse av tomt blir dermed et viktig poeng.

Kapittel 8 Uteareal og plassering av byggverk - angir krav til plassering av byggverk, uteoppholdsareal og kriterier for brukbar gangatkomst. Krav til universell utforming av ulike uteområder og uteområder for allmennheten er gjengitt her.

Kapittel 11 Sikkerhet ved brann - I forbindelse med brannsikkerhet og rømning er det en rekke krav som inngår i universell utforming – “alle skal inn og alle skal ut”.

Kapittel 12 Planløsning - Dette kapittelet er sammen med kapittel 8 det kapittelet hvor flest krav om universell utforming og tilgjengelighet inngår. Kapittel 12 tydeliggjør når det er krav om universell utforming til byggverk og når det er krav til tilgjengelig boenhet, samt hvilke krav som gjelder.

Kapittel 13 Miljø og helse - Universell utforming omfatter godt inneklima og gode lydforhold som er beskrevet i dette kapittelet.

Kapittel 15 Installasjoner og anlegg - omfatter krav til universell utforming av heisstol, løfteplattformer og lignende, se også kapittel 12 om krav til heis.

De bygningstekniske kravene til universell utforming og tilgjengelighet i TEK10 er stort sett angitt ved funksjonskrav og kvantitative ytelser.

Ved tilsyn er det viktig å påse at forskriftskravene er oppfylt. Der ytelsene ikke er angitt i TEK10, skal oppfyllelse av forskriftens funksjonskrav verifiseres enten ved

  • at byggverk prosjekteres i samsvar med preaksepterte ytelser i veiledning til TEK10 eller

  • at byggverk prosjekteres i samsvar med ytelser verifisert ved analyse som viser at forskriftens funksjonskrav er oppfylt, jf. TEK10 § 2-1.