Tilsyn med universell utforming

8. Sjekklister

8.3 Byggverk for publikum, arbeidsbygning

 
Fig. 14 Byggverk for publikum. Atkomst er trinnfri, men er inngangsdør synlig? Foto: Tone Rønnevig
Fig. 14 Byggverk for publikum. Atkomst er trinnfri, men er inngangsdør synlig? Foto: Tone Rønnevig

Dokumenttilsyn byggverk for publikum, arbeidsbygning

 

Spørsmål

Sjekkpunkt

Hjemmel

Avvik/funn

Merknader

2

Er hovedinngang sentralt plassert i forhold til atkomst og heis?

 

Er hovedinngangsdør synlig i forhold til omliggende flater? Er det direkte atkomst fra alle hovedinnganger til hovedfunksjoner

TEK10 § 12-4

TEK10 § 12-5

 

 

1

Kan alle dører som skal kunne åpnes av bruker benyttes?

 

Dørplassering

Nødvendig trekkraft, maks 20N

Dør-automatikk

Plassering døråpner

TEK10 § 12-15

 

 

2

Er heis tydelig markert?

Har heis etasjeangivelse i tekst og tale?

 

Er heis lett å se og lett å finne når man kommer inn?

Har heisen god informasjon?

TEK10 § 12-6

TEK10 § 15-13

 

 

3

Er rommene prosjektert slik at det sikres tilfredsstillende romakustiske forhold?

Dokumenta-sjon på romakustiske forhold

TEK10 § 13-8

 

 

3

Er støy fra utendørs lydkilder ivaretatt?

For uteoppholdsareal og inne?

Dokumenta-sjon på støyforhold

TEK10 § 13-6

 

 

3

Vil plassering av bygningstekniske installasjoner hindre god taleforståelse?

Dokumenta-sjon på plassering og støy fra tekniske installasjoner

TEK10 § 13-9

 

 

4

Kan materialer dokumenteres mht avgassing?

Velg ut overflater/materialer i bygget. Det skal kunne dokumenteres at bygge-materialer og produkter benyttet innendørs ikke avgir forurensninger som kan medføre ubehag, irritasjon eller risiko for helseskade.

TEK10 § 13-1

 

 

5

Er varsling av brann ivaretatt?

Er evakueringsplan planlagt utarbeidet?

Er det prosjektert brannvarsling som gir informasjon til personer med ulike bruker-forutsetninger

TEK10 § 11-12

 

 

 
Fig. 15 Er alle trinn i felles trapp markert?
Fig. 15 Er alle trinn i felles trapp markert?

Byggeplasstilsyn byggverk for publikum, arbeidsbygning

 

Spørsmål

Sjekkpunkt

Hjemmel

Avvik

Merknader

2

Er nødvendig informasjon for orientering gitt eller skiltet i kommunikasjonsvei?

Er skilt utført i henhold til krav?

 

Er det informasjon for å vite hvor du er og hvor du skal?

Er skilt taktile?

TEK10 § 12-6

TEK10

§12-21

 

 

2

Er glassfelt og søyler markert?

 

 

TEK10 § 12-6

TEK10 § 12-20

 

 

0

Er rom innredet slik at det oppnås likestilt bruk? Er størrelse, utforming, belysning og lydforhold slik at likestilt bruk er mulig?

Sjekk for eksempel

plasser og lydforhold på kino, klasserom, kontor-landskap garderobe.

Aulaer i skoler og lignende.

TEK10 § 12-7

 

 

2

Er alle trinn i felles trapp markert?

Følger håndlist trappeløpet, også rundt repos?

 

TEK10 § 12-16

 

 

3

Gir rommene god taleforståelse?

Er krav til akustikk utført?

Er krav til støyhindring utført?

Er det montert lydoverføringsanlegg?

TEK10 § 13-8

 

 

 

1

Har alle rom i henhold til bygningens funksjon trinnfri atkomst og kan dører benyttes av alle?

Trinnfri atkomst

Bredde på dør og kraft for å åpne dør.

TEK10 § 12-6

TEK10 § 12-7

TEK10 § 12-15

 

 

 
Fig 16 (til høyre) Er skilt lett å lese og forstå? Foto: Tone Rønnevig
Fig 17 (til venstre) Er glassfelt markert? Foto: Solveig Dale