Utbygging i fareområde

Temarettleiinga er revidert. Den nyaste utgåva finn du her.

5. Stormflod

5.4. Sikringstiltak

Føresetnaden for å plassere byggverk i område der sannsynet for stormflod er større enn minstekravet i forskrifta, er at det blir gjennomført risikoreduserande tiltak. Dette kan vere sikringstiltak i området eller tilpassing av byggverk. Dei risikoreduserande tiltaka må redusere sannsynet for eller konsekvensen av stormflod mot byggverk til det nivået som er oppgjeve i forskrifta.

Der det ikkje er praktisk mogleg å plassere eller sikre byggverk mot stormflod, kan ein utforme og dimensjonere byggverket slik at det toler overfløyming og dermed ikkje fører til fare for menneske eller større materielle skadar.

Byggverk som i kraft av funksjonen sin må liggje i område som kan bli utsette for stormflod, slik som kaiar, bruer, pumpehus og liknande, må konstruerast og oppførast slik at dei er i stand til å tole belastningane under stormflod.

Døme på sikringstiltak:

  • molo som stormflodvern

  • heve byggjegrunnen til flaumsikkert nivå

  • byggje uten kjellar