Utbygging i fareområde

Temarettleiinga er revidert. Den nyaste utgåva finn du her.

5. Stormflod

Innleiing

Kapittel 5 omtaler kort kva stormflod er, og gjev informasjon om kartlegging av stormflod. Kapittelet seier også litt om sikringstiltak og inneheld ein del lenkjer til andre nettsider som har meir informasjon om stormflod.

Krava til tryggleik mot flaum gjeld også for stormflod. I punkt 4.2 Tryggleik mot flaum i denne rettleiinga er desse føresegnene omtalte.