Utbygging i fareområde

Temarettleiinga er revidert. Den nyaste utgåva finn du her.

6. Skred

Innleiing

Kapittel 6 tek føre seg ulike typar skred, som skred i fast fjell, lausmasseskred, snøskred og sørpeskred og kva tryggleiksnivå som skal leggjast til grunn ved bygging i fareområde.

Vidare gjev kapittelet informasjon om skredundersøkingar og skredkartlegging og kva sikringstiltak som kan vere aktuelle i skredutsette område.