Utbygging i fareområde

Temarettleiinga er revidert. Den nyaste utgåva finn du her.

9. Dokumentasjon av tryggleik mot naturpåkjenningar

9.3. Dokumentasjon for drift og vedlikehald av sikringstiltak

Dei fleste typar sikringstiltak treng vedlikehald for at dei skal vareta tryggleiken på lang sikt. Dette ansvaret kviler på eigar. Dersom eit byggverk og eit sikringstiltak skal fungere i heile levetida si, må dei som skal forvalte, drifte og vedlikehalde det, ha kunnskap om eigenskapane ved byggverket.

Ved ferdigattest skal det liggje føre tilstrekkeleg dokumentasjon for eigenskapane ved byggverket og byggjeprodukta som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehald av bygget (FDV-dokumentasjon). Føresegn om dette er gjeven i TEK10 § 4-1 om dokumentasjon for driftsfasen. FDV-dokumentasjonen vil også gjelde for etablerte sikringstiltak tilknytte byggverket, som til dømes tiltak for å avgrense radon i byggverket, eller eventuelle flaum- eller skredsikringstiltak.

Ansvarleg føretak har plikt til å utarbeide eller framskaffe nødvendig dokumentasjon for driftsfasen. Søkjar skal samle dokumentasjonen og overlevere denne til eigaren av byggverket mot kvittering seinast ved søknad om ferdigattest. Dette følgjer av SAK10 §§ 8-2, 12-2, 12-3 og 12-4. Ligg ikkje dette føre, er det grunnlag for avslag på søknad om ferdigattest.

Plan- og bygningslovgjevinga omfattar i hovudsak arealbruk og utbygging. Regelverket stiller fyrst og fremst tekniske krav til nybygging. Byggjesaka blir avslutta med ferdigattest. Driftsfasen blir regulert av ulike regelverk og i mindre grad direkte av plan- og bygningslovgjevinga. Det følgjer likevel klart av pbl. § 29-5 at alle tiltak skal prosjekterast og utførast slik at det ferdige tiltaket oppfyller krav til tryggleik, helse, miljø og berekraft, slik at ein varetek vern av liv og materielle verdiar, og at det skal sikrast at alle tiltak får ei forsvarleg og tilsikta levetid.

Plan og bygningsloven § 28-1 krev at det er etablert tilstrekkeleg tryggleik mot fare eller vesentleg ulempe som følgje av natur og miljøforhold før grunn kan byggjast på, eller eigedom opprettast eller endrast. Dersom eit sikringstiltak krev vedlikehald for at tryggleiksnivået skal haldast ved lag, må ei løysing som sikrar framtidig vedlikehald vere på plass før byggjeløyve kan gjevast.

Dei fleste typar sikringstiltak treng tilsyn og vedlikehald etter byggjefasen for at dei skal vareta tryggleiken på lang sikt. Det har eigar ansvaret for. Etter at bygg har skifta eigarar nokre gonger, er likevel eigarane ofte ikkje klar over ansvaret og dei kostnadene dette kan medføre. Særleg problematisk kan dette vere for sikringstiltak som ligg langt utanfor den eller dei aktuelle eigedomane, og gjerne på annan manns eigedom. Når sikringstiltak er ein føresetnad for å gje byggjeløyve på den aktuelle staden, bør det vurderast å gje vilkår som varetek denne føresetnaden som fungerer uavhengig av eigarskifte. Ei løysing kan vere tinglyste hefte på dei eigedomane det gjeld.