Utbygging i fareområde

Temarettleiinga er revidert. Den nyaste utgåva finn du her.

9. Dokumentasjon av tryggleik mot naturpåkjenningar

Innleiing

Dokumentasjonen i byggjesøknaden skal vise at tiltaket oppfyller krava i plan- og bygningslova (pbl.) § 28-1 og krav til tryggleik i byggteknisk forskrift (TEK10), der det er aktuelt. Dokumentasjon frå fagkunnig skal leggjast ved byggjesøknaden når ein søkjer om byggjeløyve i område med potensiell naturfare. Dette vil vere aktuelt blant anna i område som er avmerkte som omsynssoner i plan, område avmerkte på aktsemdskart, område der det er kjent fare, eller område som har ein topografi som tilseier risiko.

I dette kapittelet gjer vi greie for plikta til å utgreie tryggleiken byggjetomta har mot naturpåkjenningar, dokumentasjonsplikta ved byggjesøknad, krav til innhaldet i dokumentasjonen, og i tillegg litt om dokumentasjon for drift og vedlikehald av eventuelle sikringstiltak.