Utbygging i fareområder

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

10. Finansiering av undersøkelser om fare og erstatning ved skade

10.2. Hva når skaden er skjedd, og det er behov for utbedring eller gjenoppbygging?

Når en skade har skjedd er det naturlig å henvende seg til forsikringsselskapet sitt. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at de fleste forsikringsselskap forutsetter at bygningen er oppført i samsvar med tekniske krav. Kravene til sikkerhet har i stor grad ligget på dagens nivå siden 1987. For eneboliger innebærer det at de ikke skal være plassert i områder som er utsatt for eksempelvis flom og skred, eller at de skal være dimensjonert for å tåle en 200 års flom og et 1000 års skred. Nyere bygninger skal derfor normalt ikke komme til skade. Dersom nyere bygninger allikevel kommer til skade, kan det være en indikasjon på at byggteknisk forskrift (TEK10) ikke var oppfylt. Manglende oppfyllelse av TEK10 vil kunne ha konsekvenser for eventuell forsikringsdekning.

Det er to ulike ordninger som kan dekke ulike naturskader – naturskadeforsikring (naturskadepoolen) og naturskadeerstatning (den statlige erstatningsordningen for naturskader).

Naturskadeforsikring

Naturskadeforsikring reguleres av naturskadeforsikringsloven (LOV-1989-06-16-70) Ting som er forsikret mot brannskade er også forsikret mot naturskade som direkte skyldes naturulykke som skred, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd. Forsikring kan tegnes i ulike forsikringsselskap og forsikring utbetales fra Norsk naturskadepool. Det er et øvre tak på forsikringsutbetaling fra poolen.

Naturskadeerstatning

Den statlege erstatningsordninga for naturskadar (tidlegare Naturskadefondet) forvaltes av Landbruksdirektoratet. Erstatning ytes ved naturskade som direkte skyldes naturulykke som skred, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd. Erstatning for naturskade utbetales kun for skader der kommersielle forsikringsselskap ikke tilbyr forsikring. Det er ikke tak på erstatningsbeløpet.

Naturskadeerstatning reguleres av naturskadeloven. Den vil bli erstattet av naturskadeerstatningsloven (LOV-2014-08-15-59) som trer i kraft 01.07.2017.