Utbygging i fareområder

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

11. Roller og ansvar

11.4. De ansvarlige foretakenes ansvar

I byggesaker med ansvarlige foretak ligger det først og fremst til ansvarlig prosjekterende å oppfylle krav til sikkerhet mot naturpåkjenning.

Det er ansvarlig søker og tiltakshaver som underskriver søknaden og foreslår plasseringen av tiltaket. Ansvarlig søker skal påse at forholdet til sikkerhet mot naturpåkjenninger er tilstrekkelig ivaretatt. I hensynssoner, områder avmerket på aktsomhetskart, områder utenfor arealplan og områder med kjent fare må ansvarlig søker påse at tiltakshaver innhenter relevant kompetanse til å utrede sikkerheten, slik at søknaden kan bekrefte tilstrekkelig sikkerhet. Søknaden skal vedlegges rapporten fra den fagkyndige som dokumentasjon for tilstrekkelig sikkerhet. Søknaden skal også vedlegges erklæringer om ansvarsrett der det er behov for å prosjektere eventuelle kompenserende tiltak. Ansvarlig søker har en viktig rolle i å avdekke behovet for nærmere utredninger. I forbindelse med de undersøkelser ansvarlig søker gjør av plan, kartgrunnlag og aktsomhetskart mv vil ansvarlig søker avdekke behov for fagkyndig vurdering av naturfarer.

Områder avmerket på aktsomhetskart mv. må utredes nærmere av fagkyndig før ansvarlig søker eventuelt kan bekrefte i søknaden at tilstrekkelig sikkerhet foreligger. Ved behov for særskilte faglige utredninger, eksempelvis fordi byggetomten ligger innenfor et område som er avmerket på aktsomhetskart, må ansvarlig søker videreformidle dette til tiltakshaver. Tiltakshaver må innhente fagkyndige utredninger før byggesøknaden kan bli komplett. I søknaden skal det særskilt redegjøres for om byggverket skal plasseres i område med fare. Det skal også angis sikkerhetsklassen for byggverket. Ansvarlig søker skal videre påse at hele tiltaket er belagt med ansvarsrett og at nødvendige ansvarlige foretak kommer på plass.

Figur 11.4a. Utsnitt fra byggesaksblankett 5175 Opplysninger om tiltakets ytre rammer (vedlegg til byggesaksblankett 5174).
Figur 11.4a. Utsnitt frå byggjesaksblankett 5175 Opplysningar om ytre rammer for tiltaket (vedlegg til byggjesaksblankett 5174)

Ansvarlig prosjekterende har ansvaret for at kravene til sikkerhet er oppfylt. Den prosjek­teringen som gjøres i forbindelse med rammesøknaden skal ansvarsbelegges da. Dette er særlig aktuelt i forhold til spørsmålet om sikkerhet mot naturpåkjenning. Det er ansvarlig søker som skal sørge for at alle prosjekteringsoppgaver er belagt med ansvar, også ved rammesøknad.

I tilfeller der byggetomten i seg selv ikke oppfyller krav til sikkerhet og det er nødvendig å prosjektere kompenserende tiltak, vil prosjekteringen normalt plasseres i tiltaksklasse 2 eller 3.

Prosjektering av fundamentering på tomt med vanskelige grunnforhold ligger i tiltaksklasse 2 der metode for fastleggelse av grunnforhold er godt utviklet, og i tiltaksklasse 3 der metode for fastleggelse av grunnforhold er lite utviklet, jf. SAK10 § 9-4.

Der prosjektering av geoteknikk plasseres i tiltaksklasse 2 og 3 er det krav om obligatorisk uavhengig kontroll, jf. SAK10 § 14-2. Uavhengig kontroll omfatter både kontroll av prosjektering og utførelse.

Figur 11.4b. Utdrag fra tabell med retningsgivende eksempler for tiltaksklasseplassering, veiledning til SAK10 § 9-4 Oppdeling i tiltaksklasser.

FagområdeTiltaksklasse 1Tiltaksklasse 2Tiltaksklasse 3

Geoteknikk

Utarbeidelse av grunndata og fundamentering med eventuelt sikringstiltak for bygg, anlegg eller konstruksjon.

Småhus inntil 3 etasjer

Andre byggverk inntil 2 etasjer med oversiktlige og enkle grunnforhold

Fundamentering for anlegg og konstruksjoner som ihht. NS-EN 1990 + NA plasseres i pålitelighetsklasse 1

Fundamentering av byggverk med 3-5 etasjer

Fundamentering på tomt med vanskelige grunnforhold. Metode for fastleggelse av grunnforhold er godt utviklet.

Fundamentering for anlegg og konstruksjoner som ihht NS-EN 1990 +NA plasseres i pålitelighetsklasse 2.

Byggverk med flere enn 5 etasjer

Fundamentering på tomt med vanskelige grunnforhold.

Metode for fastleggelse av grunnforhold er lite utviklet.

Fundamentering for anlegg og konstruksjoner som ihht NS-EN 1990 + NA plasseres i pålitelighetsklasse 3 og 4.