Utbygging i fareområder

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

3. Klimaendringer

3.1. Endringer i Norge de siste hundre år

Hovedtendensen for Norge er at det er blitt varmere og våtere.

Den første Klima i Norge 2100 - rapporten ble publisert i 2009. Høsten 2015 ble den oppdaterte rapporten Klima i Norge 2100 - kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning publisert. Arbeidet er utført av Norsk klimaservicesenter på oppdrag fra Miljødirektoratet. Rapporten skal gi grunnlagsinformasjon for klimatilpasning i Norge. Alle data knyttet til klimaendringer i dette kapitlet er hentet fra denne rapporten om ikke annet er angitt.

I rapporten oppsummeres dagens klima og klimautviklingen fram til nå. Med perioden 1971-2000 som referansepunkt er klimautviklingen videre framover mot 2100 beregnet. Klimaframskrivningene i rapporten er basert på resultatene fra globale klimamodeller som er kjørt med forskjellige "utslippsscenarioer", dvs. antakelser om framtidige utslipp av klimagasser. I hovedsak er tre scenarioer brukt: RCP2.6, RCP4.5 og RCP8.5. Kort fortalt er RCP2.6 et utslippsscenario som krever drastiske utslippskutt, RCP4.5 krever betydelige kutt, mens RCP8.5-scenarioet innebærer at utslippsøkningen fortsetter omtrent som nå. De ulike scenarioene er nærmere beskrevet i rapporten.

Det framgår av rapporten at det er knyttet usikkerhet til beregningene, men at de likevel gir et klart bilde av hovedtrekkene i hvordan det forventes at menneskeskapte klimaendringer vil slå ut i Norge.

Under gjengis sentrale klimaendringer i Norge i løpet av de siste hundre år.

Klimaendringer i Norge de siste hundre år

Temperatur

  • Årsmiddeltemperaturen har økt med ca. 1 °C fra 1900 til 2014.

  • Det har vært perioder med både stigende og fallende temperatur, men de siste 40 årene har økningen vært svært markant.

  • Snøsesongen er blitt kortere de fleste steder.

  • Den observerte temperaturøkningen har generelt ført til økt vannføring om vinteren og våren og tidligere snøsmelting.

Nedbør

  • Årsnedbøren for landet som helhet har økt med ca.. 18 % siden 1900. Økningen er størst om våren og minst om sommeren.

Vind

  • Langs kysten og i høyfjellet blåser det stiv kuling eller mer i 1 % av tiden. De siste 50 årene har det vært en svak økning i vindhastigheten som overskrides i 1 % av tiden, men det er store variasjoner fra år til år og mellom ulike lokaliteter.

Havnivåstigning

  • Havnivået utenfor norskekysten er beregnet å ha økt med 1,9 mm pr. år i perioden 1960-2010, men siden store deler av kysten i samme periode har hatt en landheving, er observert endring av havnivå fra - 13 cm (Oslo) til + 6 cm (Stavanger).