Utbygging i fareområder

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

3. Klimaendringer

Innledning

Kapitlet tar for seg klimaendringer i Norge gjennom de siste hundre år, hvordan klimaet fram mot 2100 vil kunne bli og hvilke konsekvenser klimaendringen kan ha for utbygging i fareområder. Kapitlet omtaler klimaendringer i forhold til utbygging i fareområder. Kapitlet omtaler ikke laster som alle byggverk skal dimensjoneres for å tåle, som vind- og snølaster.

Klimaet og topografien i Norge har alltid stilt strenge krav til utforming og lokalisering av bygninger. Vi er vant til å ta hensyn til vær og topografi og vi har gjennom århundrene tilpasset oss et skiftende klima. Det må vi gjøre også i framtiden.

Klimaet på jorda bestemmes av solinnstråling, innholdet av klimagasser i atmosfæren og jordoverflatens egenskaper, som ulike vegetasjonstyper, havområder og utbredelsen av snø og is.

Klimaet beskrives vanligvis ved hjelp av middelverdier og variasjoner rundt disse. Et vanlig begrep er ”normaler” som er betegnelsen for middelverdier for bestemte 30-årsperioder. Det er internasjonalt avtalt å bruke middelverdier for årene 1901-1930, 1931-60, 1961-90, 1991-2020 osv. Da kan man sammenligne middelverdier for samme periode over hele verden. Både perioden 1971-2000 og 1981-2010 er i bruk som alternative referanseperioder.