Utbygging i fareområder

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

6. Skred

Innledning

Kapittel 6 tar for seg ulike typer skred, som skred i fast fjell, løsmasseskred, snøskred og sørpeskred og hvilke sikkerhetsnivå som skal legges til grunn ved bygging i fareområder.

Videre gir kapitlet informasjon om skredundersøkelser og skredkartlegging og hvilke sikringstiltak som kan være aktuelt i skredutsatte områder.