Dette trenger du til søknaden

Her finner du en oversikt over hvilke opplysninger om foretaket du må ha tilgjengelig ved utfylling av søknad om sentral godkjenning.

Sist endret 01.01.2016

Dokumentasjon på utdanning og praksis

Dokumentasjon for relevant utdanning kan være vitnemål som viser nødvendig nivå og fagkombinasjon, fag- eller svennebrev og mesterbrev.

Dokumentasjon på ansettelsesforhold

Du må også dokumentere at foretakets faglige ledelse er fast ansatt i foretaket. Et eksempel på slik dokumentasjon kan være en skriftlig arbeidsavtale.

Disse opplysningene må komme tydelig frem av dokumentasjonen:

  • navn på fast ansatt, foretak og organisasjonsnummer
  • stillingsprosent
  • hvilken rolle han/hun har i foretaket
  • når han/hun ble fast ansatt

Referanseprosjekter

Referanseprosjektene skal inneholde en faglig redegjørelse av foretakets arbeidsoppgaver og rolle i prosjektene, samt en beskrivelse av bygget/tiltaket. Dekkende beskrivelser av referanseprosjektene er nødvendig for å kunne vurdere prosjektenes relevans opp mot godkjenningsområdets faglige innhold.

Referanseprosjektene må dekke det vesentligste av godkjenningsområdets faglige innhold. Prosjektene må være sporbare i form av gård- og bruksnummer eller kommunens saksnummer.

Foretaket må dokumentere praksis over tid

Foretaket må dokumentere praksis av en viss varighet avhengig av funksjon og tiltaksklasse. I tabellen i byggesaksforskriften (SAK10) § 11-3 kan du se hvor mange års arbeidserfaring som kreves for ulike funksjoner og tiltaksklasser.

Det skal legges vekt på om praksis er oppdatert. For tiltaksklasse 1 og 2 vil normalt praksis fra de siste 10 år anses oppdatert og relevant. For tiltaksklasse 3 vil normalt praksis fra de siste 15 år anses oppdatert og relevant.

Vi anbefaler at foretaket leser innholdet i godkjenningsområdene det søker om

Det gjør det enklere å hente ut de elementene ved prosjektene som er avgjørende for relevansen og tiltaksklassen. De enkelte godkjenningsområdene finner du i byggesaksforskriften § 13-5. Veiledningen inneholder en beskrivelse av godkjenningsområdets innhold og eksempler knyttet til plassering av tiltaksklasser.

Rutiner for kvalitetssikring

Når et foretak søker om sentral godkjenning, må det bekrefte elektronisk at det har kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningslovgivningen. Foretaket skal bekrefte at rutinene innfrir kravene og at de er innarbeidet og tilpasset det enkelte foretaket og godkjenningsområdene det søkes om.

Organisasjonsplan

I søknaden må foretaket legge ved en organisasjonsplan som viser foretakets organisasjonsstruktur, herunder overordnet ansvars- og myndighetsfordeling.

Seriøsitetsvilkår

Seriøsitetsvilkårene gjelder for foretak som søker om eller har sentral godkjenning. Seriøsitetsvilkårene innebærer at

  • foretak som er registreringspliktige etter merverdiavgiftsloven skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret
  • foretak skal ha levert pliktig skattemelding for merverdiavgift de siste seks månedene
  • foretaket skal ikke ha forfalt og ubetalt skatt, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift eller merverdiavgift.

Når vi behandler søknaden, blir disse opplysningene automatisk innhentet fra de aktuelle myndighetene.

Ved innsendelse av søknaden må foretaket også bekrefte elektronisk at det oppfyller internkontrollforskriftens krav til helse, miljø og sikkerhet.

Valgfri tilleggsinformasjon

Dersom foretaket ønsker det, kan tilleggsopplysninger om at foretaket har yrkesskadeforsikring, ansvarsforsikring og godkjenning som opplæringsbedrift fremgå av registeret over sentralt godkjente foretak. Dette forutsetter at foretaket dokumenterer forsikringene overfor direktoratet. DiBK henter automatisk inn godkjenningen som opplæringsbedrift fra nettsiden Finn lærebedrift (finnlaerebedrift.no).

Sett deg inn i regelverket

Det er viktig å sette seg inn i hvilke krav foretaket må oppfylle og hvilke opplysninger vi trenger for å kunne behandle søknaden om sentral godkjenning for ansvarsrett. Kravene finner du i byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning.

Om konsulentbistand

Flere konsulentfirmaer tilbyr bistand i forbindelse med søknader om sentral godkjenning. Disse firmaene opererer selvstendig og har ikke tilknytning til Direktoratet for byggkvalitet. Foretaket er ansvarlig for at opplysningene i søknaden er korrekte. Det er derfor en fordel at foretaket selv setter seg inn i forutsetningene for godkjenningsområdene det søker godkjenning for.