Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Kapittel 13 Sentral godkjenning for ansvarsrett

§ 13-4. Godkjenningens varighet - Endring og fornyelse

 • Innledning til veiledning § 13-4

  Direktoratet for byggkvalitet behandler søknader om sentral godkjenning. Godkjenning gis for tre år av gangen. Bestemmelsen regulerer prosessen ved fornyelse av sentral godkjenning.

  Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. § 22-5 og er i hovedsak en videreføring av tidligere GOF § 23.

  Overgangsperioden for eksisterende godkjenninger gitt før 1. juli 2010 fremgår av byggesaksforskriften § 20-2 og veiledningen til denne.

Sentral godkjenning for ansvarsrett gis for tre år av gangen.

 • Veiledning til første ledd

  Sentral godkjenning gis for 3 år av gangen. Søknad om endring av godkjenningen midt i en periode, f. eks. ved utvidelse av godkjenningsområder endrer ikke tidspunktet for når det skal søkes om fornyelse av godkjenningen. Det går dermed ikke tre nye år fra et eventuelt vedtak om endring midt i en periode til neste tidspunkt for fornyelse.

Søknad om fornyelse sendes til Direktoratet for byggkvalitet innen to måneder før utløpet av godkjenningsperioden. Oversittes denne fristen kan det kreves innsendt søknad etter § 13-2.

 • Veiledning til andre ledd

  Dersom foretaket ønsker fornyelse av den sentrale godkjenningen må det sendes søknad til Direktoratet for byggkvalitet innen to måneder før utløpet av godkjenningsperioden, som bekrefter at foretaket fortsatt oppfyller vilkårene for godkjenning. Dersom søknad om fornyelse av godkjenning ikke er mottatt innen denne fristen, risikerer foretaket at godkjenningen ikke blir fornyet innen utløpsdatoen. Foretaket risikerer også å måtte sende inn en helt ny søknad for å oppnå sentral godkjenning.

  Direktoratet for byggkvalitet sender normalt ut påminnelse om fornyelse til alle foretak ca. 3 - 5 måneder før godkjenningen utgår. Det er likevel foretakene som skal sørge for at søknad om fornyelse kommer inn til rett tid uavhengig av om de har mottatt påminnelse eller ikke.

Sentral godkjenning for ansvarsrett fornyes dersom foretaket dokumenterer at det tilfredsstiller de krav som på fornyelsestidspunktet er gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Ved søknad om fornyelse kan Direktoratet for byggkvalitet foreta en ny vurdering, der det også legges vekt på tidligere mottatt dokumentasjon.

 • Veiledning til tredje ledd

  Foretaket må ved fornyelse av godkjenningen dokumentere at det fortsatt oppfyller vilkårene etter forskriftens kapittel 9, 10 og 11.

Sentral godkjenning gis til foretak, og følger foretakets organisasjonsnummer. Ved endring av foretakets organisasjonsnummer kan opprinnelig sentral godkjenning overføres til nytt foretak forutsatt at

  1. kravene til utdanning og praksis som lå til grunn for opprinnelig godkjenning, ikke er redusert, og
  2. kravene til seriøsitet etter § 13-1a er oppfylt.

 • Veiledning til fjerde ledd

  Sentral godkjenning gis til foretak og følger foretakets organisasjonsnummer. Nytt organisasjonsnummer utløser krav om ny søknad, men det innføres mulighet for en forenklet søknadsvurdering.

  Dersom organisasjonsnummeret endres, kan tidligere godkjenning legges til grunn for overføring av sentral godkjenning til nytt foretak. Dette forutsetter at det ikke har vært noen reduksjon i den faglige ledelsens utdanning og praksis som var grunnlag for innvilgede godkjenningsområder og tiltaksklasser. Seriøsitetskravene som gjelder betaling av skatt og merverdiavgift med videre, må være oppfylt i det nye foretaket.

  Godkjenningsperioden vil være tre år som normalt.

Endringshistorikk § 13-4

 • 23.05.18. Nytt fjerde ledd med veiledning.
 • 01.01.13. Redaksjonelle endringer.
 • 01.07.12. Statens bygningstekniske etat endret til Direktoratet for byggkvalitet.
 • 01.01.12. Redaksjonelle endringer.
 • 01.07.11. Ingress lagt inn.