Endringar i lovverket må til for å digitalisere

Kva delar av regelverket hindrar at vi kan utvikle sjølvbetening i byggjesaksprosessen? Ei arbeidsgruppe har vurdert tiltak som kan leggje til rette for digital saksbehandling og sjølvbetening på plan-, eigedom- og byggjesaksområdet.

Sist endret 24.06.2019

Tiltaka skildrar kva som er realistisk å oppnå og kva utfordringar dagens regelverk, arbeidsprosessar og dataflyt gjev.

Tiltaka rettar seg mot harmonisering av omgrep og definisjonar i lovverket (plan- og bygningslova, matrikkellova og eigarseksjonslova) og harmonisering av datainnhenting og behandling for å lette flyt av data i bygningsdelen til matrikkelen.