Analyse av vinstpotensialet ved innføring av GeoLett

Moglegheitsanalysen omfattar moglegheiter og handlingsrom som initiativa i GeoLett kan skape for næringa, kommunar, sektorstyresmakter og andre aktørar i marknaden.

Sist endret 11.02.2020

Den overoverdna målsetjinga med GeoLett-prosjektet har vore å leggje til rette for mest mogleg sjølvbetening for byggjesaker. Sentrale brukargrupper skal ha digital tilgang til relevante plan- og geodata som er til å stole på.

I tillegg har det vore ei målsetjing å bidra til å skjule mest mogleg organisatorisk kompleksitet for brukarane og leggje til rette for samordna tilgang til naudsynte grunnlagsdata.

Moglegheitsanalysen underbyggjer at det er viktig å ta strategisk grep for å auke graden av digitalisering og effektivisere arbeidsprosessane knytte til byggjesøknader gjennom heile verdikjeda.