Samarbeid med andre sektormyndigheter

Fellestjenester BYGG er en sentral brikke i arbeidet med å sørge for sømløs digital informasjonsflyt mellom myndigheter, ansvarlige søkere og byggherrer.

Sist endret 22.11.2017

I tråd med tanken om at brukerne ikke skal måtte vite hvordan det offentlige er organisert, har direktoratet også startet arbeid med å samordne innhenting av søknadsinformasjon med andre sektormyndigheter. Fellestjenester BYGG er derfor en helt sentral brikke i arbeidet med å tilrettelegge for sømløs digital samhandling og informasjonsflyt mellom myndigheter, ansvarlig søker og byggherre.

Arbeidstilsynet

Til nå har søker måtte sende egen søknad til Arbeidstilsynet for yrkesbygg. Det legges nå til rette for at den informasjonen Arbeidstilsynet trenger registreres i byggesøknaden og sendes til Arbeidstilsynet via Fellestjenester BYGG.

Husbanken

Direktoratet arbeider med å se på hvilke data Husbanken kan hente fra Fellestjenester BYGG til bruk i arbeidet med søknader om grunnlån og på denne måten forenkle arbeidet for søker.

Mer om Fellestjenester BYGG