Ny kunnskap om brannspredning i ventilasjonsanlegg

To nye forskningsrapporter om brannspredning i ventilasjonsanlegg gir nyttig kunnskap for ansvarlig prosjekterende i byggeprosjekter.

Sist endret 12.04.2019
blanke_rør.jpg
Rapporter konkluderer med at det er mulig å lage et brannsikkert ventilasjonskonsept uten at det brukes brannisolasjon på kanalnettet. Foto: Ilja C. Hendel

En viktig konklusjon fra de to rapportene er at det er mulig å lage et brannsikkert ventilasjonskonsept uten at det brukes brannisolasjon på kanalnettet.

RISE Fire Research står bak de to nye forskningsrapportene, som er en del av BRAVENT-prosjektet (brann- og røykspredning i ventilasjonskanaler). Den ene av disse rapportene har en teoretisk tilnærming til brannspredning i ventilasjonskanaler. Den andre gir resultater og konklusjoner fra forsøk der det har blitt undersøkt om det er fare for spredning av brann og varme i ventilasjonskanaler.

Brannisolasjon gjør at ventilasjonskanaler blir deformert under høye temperaturer

RISE Fire Research gjorde brannforsøk med ventilasjonskanaler med og uten isolasjon. Forsøkene viste at de brannisolerte kanalene ble tydelig deformert, mens de uisolerte kanalene ikke ble skadet av varmen de ble eksponert for.

Hovedkonklusjonen til RISE er derfor at brannisolering av ventilasjonskanaler vanligvis ikke er tilrådelig. Dersom det er brennbare materialer i nærheten av ventilasjonskanalene må det imidlertid vurderes om disse må beskyttes mot varmepåkjenning fra kanalgodset. Alternativt kan det beregnes en sikkerhetsavstand fra kanalene til brennbare materialer. I byggverk der aktive brannsikringstiltak (for eksempel sprinkleranlegg) vil begrense temperaturene ved brann, er det ikke behov for ytterligere tiltak for brannsikring av ventilasjonskanaler.

- Regelverket fungerer godt slik det er i dag

Byggteknisk forskrift § 11-10 krever at installasjoner skal prosjekteres og utføres på en måte som ikke fører til en vesentlig økning i at faren for at brann oppstår, og heller ikke at brann og røyk sprer seg. Dette betyr at ventilasjonsanlegg ikke må bidra til brann- eller røykspredning i byggverket via kanalnettet, på grunn av utettheter ved gjennomføringer i brannskillende bygningsdeler, eller på grunn av varmeledning i kanalgodset.

De preaksepterte ytelsene i veiledningen til byggteknisk forskrift sier ikke noe om brannisolering av ventilasjonskanaler, men angir blant annet at:

  • Ventilasjonskanal som føres gjennom en brannskillende bygningsdel, må utføres slik at bygningsdelens brannmotstand blir opprettholdt.
  • Innfesting og oppheng for kanaler og ventilasjonsutstyr må utføres slik at forutsatt funksjonstid og brannmotstand blir opprettholdt.
  • Kanal som føres gjennom seksjoneringsvegg, må ha lukkeanordning (brannspjeld) med minimum samme brannmotstand som seksjoneringsveggen.

- Disse prinsippene består. Regelverket er laget slik at man tar høyde for at byggverk er forskjellige og kan ha behov for ulike tekniske løsninger. Det er samtidig gitt rom for innovasjon og utvikling. Vi vil at de ansvarlige foretakene i byggeprosjekter skal ta ansvar for å prosjektere og bygge trygge byggverk innenfor de rammene regelverket gir. Vi mener at det ikke er hensiktsmessig eller nødvendig med nye preaksepterte ytelser basert på den kunnskapen som framkommer i BRAVENT-prosjektet. Prosjektet gir imidlertid ny kunnskap som kan benyttes av ansvarlige foretak, fastslår Vidar Stenstad, sjefingeniør i Direktoratet for byggkvalitet.

Behov for mer forskning

Det er behov for mer kunnskap om brannspredning i ventilasjonskanaler. Det er derfor planlagt en videreføring av prosjektet som ble avsluttet i 2018. Basert på tilbakemeldinger på resultatene, vil det bli utført tester med bruk av tynnere isolasjon som et alternativ til forslagene presentert i rapporten.

I neste del av prosjektet vil det blant annet rettes oppmerksomhet mot følgende tema:

  • hvilke trykk som kan oppstå i et brannrom
  • i hvilken grad røyk kan spre seg gjennom ventilasjonskanaler
  • effekten av brannspjeld og hva dette har å si for å evakueringsmuligheter
  • hvordan røykspredning påvirkes av om ventilasjonsanlegget er i drift eller ikke (trekk ut-strategi kontra steng inne-strategi)

Spørsmål om rapporten rettes til RISE Fire Research

Om BRAVENT

BRAVENT står for brann- og røykspredning i ventilasjonskanaler.

BRAVENT-prosjektet er finansiert av Omsorgsbygg Oslo KF, Hordaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Sykehusbygg HF, Trondheim kommune, Undervisningsbygg Oslo KF og Direktoratet for byggkvalitet og ledes av RISE Fire Research.