Gode resultater etter tilsyn med bygningsmoduler

Direktoratet for byggkvalitet har gjort tilsyn med produktdokumentasjon av bygningsmoduler og fant få avvik.

Sist endret 12.06.2020

Bygningsmoduler består av gulv, vegger og tak som er sammensatt av enkeltkomponenter på fabrikk.

– På bakgrunn av at modulmarkedet er i stadig utvikling og vekst, med økt import og økt bruk av prefabrikkerte moduler, har vi gjennomført tilsyn for å se om foretakene hadde riktig dokumentasjon av bygningsmodulene. Vi har ført tilsyn med moduler til boliger, barnehager, skoler og andre bygninger der mennesker skal oppholde seg mange timer hver dag, forteller Sissel K. Andersen, seniorrådgiver i Direktoratet for byggkvalitet.

Et samlet inntrykk er at mange av aktørene har tilfredsstillende produktdokumentasjon

Direktoratet arbeider for økt oppmerksomhet og kunnskap om kravene til dokumentasjon av byggevarer. Målet er at alle foretak som produserer, importerer eller distribuerer bygningsmoduler skal ha riktig produktdokumentasjon.

Både kartleggingen i forkant av tilsynet og selve tilsynene viser at mange aktører på det norske markedet oppfyller kravene til produktdokumentasjon ved hjelp av SINTEF Teknisk Godkjenning.

– Tilsynene er gjort mot et lite utvalg av produkter og foretak, og slik sett kan vi ikke si at funnene er representative for situasjonen i modulmarkedet. Men ut fra kartlegginingen og tilsynene som er gjort, er det ikke kommet fram noe som tyder på at det omsettes mange bygningsmoduler – der bruksområdet er bolig, barnehage, skole og lignende – som mangler produktdokumentasjon etter byggevareforskriften. Et samlet inntrykk er at mange av aktørene har tilfredsstillende produktdokumentasjon. Vi er godt fornøyd med at foretakene i hovedsak hadde den nødvendige produktdokumentasjonen på plass, konkluderer Sissel K. Andersen.

Valgte vekk foretak der vi fant åpen informasjon om bygningsmodulene

Hovedmålet med tilsynet var å se om produsenter, importører og distributører av bygningsmoduler hadde på plass riktig dokumentasjon, det vil si produktdokumentasjon, produktsertifisering og bruksanvisning.

72 foretak ble varslet om tilsynet, og direktoratet gjennomførte tilsyn med ni av disse foretakene.

– Ved å forhåndsvarsle så mange foretak ønsket vi å nå så mange som mulig med informasjon om regelverket, og ved det gjøre flere kjent med kravene og øke kunnskapen. Tilsynene ble gjennomført med en risikobasert tilnærming. Vi konsentrerte oss om foretak vi hadde fått tips om og foretak med nettsider som ikke ga god informasjon om dokumentasjonen av produktene, forklarer Sissel K. Andersen.

Les sluttrapporten fra tilsynet

Fakta

  • Direktoratet for byggkvalitet er tilsynsmyndighet for byggevarer i Norge.
  • Alle byggevarer må ha dokumenterte egenskaper for å kunne omsettes.
  • Det er ikke noen felleseuropeisk produktstandard for bygningsmoduler. Det betyr at det ikke finnes en felles standard som forteller hvordan produktdokumentasjonen for bygningsmoduler skal utarbeides, og bygningsmoduler kan følgelig ikke CE-merkes etter en produktstandard.
  • Bygningsmoduler må derfor dokumenteres gjennom en europeisk teknisk bedømmelse (European Technical Assessment, ETA) som produsenten kan velge å skaffe seg, eller ved at produsenten får utarbeidet tilfredsstillende produktdokumentasjon i henhold til kravene i kapittel 3 i byggevareforskriften.
  • Bygningsmoduler ligger i system 1 for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser, noe som krever produktsertifisering. Dette innebærer at produsenten selv skal utføre produksjonskontroll i fabrikk, inkludert stikkprøver i henhold til en fastsatt prøvingsplan, mens ett teknisk kontrollorgan skal fastsette produktets ytelser og gjøre førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og produksjonskontroll i fabrikken samt fortløpende tilsyn, vurdering og evaluering av produksjonskontrollen i fabrikken.
  • Produktdokumentasjon skal inneholde identifikasjon av produsent og importør, produsentens og importørens kontaktdetaljer, byggevarens egenskaper, hvilke tekniske spesifikasjoner som er lagt til grunn, samt navnet på det tekniske kontrollorganet som har utført produktsertifisering (se byggevareforskriften § 13).
  • Produktdokumentasjonen skal være på norsk eller et annet skandinavisk språk, og skal følge byggevaren.
  • Bygningsmoduler skal ledsages av nødvendige bruksanvisninger og monteringsanvisninger, samt sikkerhetsinformasjon dersom det er aktuelt. Anvisninger og eventuell sikkerhetsinformasjon skal være på norsk, svensk eller dansk.