Tilsyn med nedsenkede himlinger

Direktoratet for byggkvalitet kontrollerte i 2021 og 2022 om produsenter, leverandører, distributører og importører har produktdokumentasjonen som er nødvendig for å omsette nedsenkede himlinger.

Sist endret 19.11.2020
Tilsyn_nedsenkede_himlinger_Foto_Mostphotos.jpg
Illustrasjonsfoto av kontorlokale med nedsenket himling. Foto: Mostphotos

Formålet med markedstilsynet var å sikre at nedsenkede himlinger som omsettes i Norge oppfyller gjeldende krav til produktdokumentasjon. Det er produsentens oppgave å utarbeide all nødvendig dokumentasjon som skal følge produktet. Importør og distributør av byggevarer er forpliktet til å sikre at byggevarer har tilstrekkelig dokumentasjon før varen omsettes videre på det norske markedet.

Gjennom informasjonsbrevet har vi spredd informasjon om regelverket til aktørene i det norske markedet. Aktørene fikk med dette også en mulighet til å rette eventuelle feil og mangler i forkant av tilsynet, om det var behov for det.

Markedstilsynet synliggjorde at aktørene var forholdsvis godt kjent med dokumentasjonskravene til nedsenkede himlinger. Det ble ikke avdekket vesentlige mangler ved den produktdokumentasjonen som ble presentert for direktoratet.

Disse produktene førte vi tilsyn med

Nedsenkede himlinger, eller nedfôrede himlinger, brukes ofte i kontorlokaler, blant annet som lydisolering og for å få god romakustikk. Det er vanlig at lys, ventilasjon og sprinkling er installert i de nedsenkede himlingene, som kan være laget av bygningsplater, metall og trepanel.

De viktigste egenskapene for de vanligste himlingene er knyttet til branntekniske forhold, lydisolering og romakustikk, inneklima og renhold og installasjoner i og over himling.

Slik gjennomførte vi tilsynet

Det ble sendt ut pålegg om opplysninger til totalt 26 aktører. Av disse ga fem aktører tilbakemelding om at produktene ikke lenger markedsføres/omsettes, at aktøren har blitt en del av et annet selskap eller at produkt ikke er omfattet av markedstilsynet (annen harmonisert standard).

Innenfor rammen av denne markedstilsynskampanjen kontrollerte vi 68 produkter, som enten er produsert eller distribuert av 21 forskjellige aktører. Alle aktører som hadde avvik i dokumentasjon, ble kontaktet og hadde mulighet til å rette opp manglene. I noen tilfeller sendte vi ut brev med forhåndsvarsel om omsetningsstans, stans i markedsføring og/eller tvangsmulkt, hovedsakelig i de tilfellene hvor produktdokumentasjon ikke ble lagt frem innen den gitte fristen.

Alle avvik er rettet og vi avslutter derfor tilsynskampanjen. Kunnskapen vi har fått i dette tilsynet tar vi med oss i arbeidet med å utvikle og forbedre våre rutiner.