Slik CE-merker du påhengsfasader

Påhengsfasader omfatter alle komponentene som kreves for å fullføre en sammensetting av fasadene på byggeplass.

Sist endret 14.12.2016

Produktet skal CE-merkes uavhengig av hvor det sammenstilles

Påhengsfasader omfatter alle komponentene som kreves for å fullføre en sammensetting av fasadene på byggeplass enten de er montert på forhånd (vanligvis ferdig monterte elementer, vinduer, braketter og fester) eller monteres på byggeplass (vanligvis alle rammekomponentene, paneler med tverrforbindelser, isolasjon, braketter og fester).

Ofte ferdigstilles ikke påhengsfasadene som komplette enheter på fabrikk, men settes sammen til en ferdig påhengsfasade på byggeplassen. Ansvaret for å CE-merke produktet ligger derfor ofte hos fasadeentreprenøren.

Produktet skal CE-merkes uavhengig av om det er produsert som et system eller er spesialtilpasset

Fasadeentreprenørene har ansvar for CE-merking av påhengsfasaden både når
1. påhengsfasaden er et system levert av en systemleverandør og
2. når påhengsfasaden settes sammen av ulike komponenter

Slik CE-merker du påhengsfasader i åtte trinn:

 1. Definer produkttypen
 2. Gjør en vurdering av produktet opp mot standardens tillegg ZA
 3. Sjekk hvilke egenskaper som må oppgis
 4. Velg attestasjonssystem og forpliktelser
 5. Produkttesting
 6. Opprette et system for produksjonskontroll
 7. Lage ytelseserklæring
 8. Sette på CE-merke


1. Definer produkttypen

Det er mulig å gruppere produktene i "familier" istedenfor å lage en ytelseserklæring for hvert enkelt produkt eller leveranse. For produkter som er helt spesielle for enkelte prosjekter vil en slik gruppering normalt ikke være praktisk fordi detaljene i påhengsfasaden ikke vil komme klart frem dersom den grupperes med andre produkter.

Ytelseserklæringen er et juridisk dokument som beskriver egenskapene til påhengsfasaden og det er disse egenskapene som må brukes ved markedsføringen (nettsider, reklamebrosjyrer og lignende).

Dersom ytelseserklæringen skal omfatte en gruppe av produkter må man være oppmerksom på at man:

 • deklarer de dårligste egenskapene til produktgruppen og
 • tenke nøye gjennom hvilke produkter som tilhører samme gruppe eller "familie"

2. Gjør en vurdering av produktet opp mot standardens tillegg ZA

Tillegg ZA er et vedlegg til den harmoniserte standarden for påhengsfasader som vil være en sjekkliste for CE-merkingen.

Tillegg ZA gir informasjon om:

 • Hvilke egenskaper som må oppgis
 • Hvem som utfører oppgaver for å fastsette de oppgitte egenskapene (teknisk kontrollorgan eller produsent)
 • Innholdet i CE-merkingen og ytelseserklæringen og sammenhengen mellom disse dokumentene

3. Sjekk hvilke egenskaper som må oppgis

NS-EN 13830:2015 gir anvisninger på hvilke vesentlige egenskaper som gjelder for påhengsfasader. Den som har ansvaret for å sertifisere produktet må gjennomgå alle disse egenskapene og finne ut hvilke som er relevante for produktet.

Det er flere ting som er verdt å merke seg når egenskapene til påhengsfasadene skal deklareres:

 1. Det er ikke mulig å ha en "tom" ytelseserklæring - alle ytelseserklæringer må oppgi minst en egenskap.
 2. Hvis man velger å deklarere "NPD" (No Performance Determined) på noen egenskaper, kan man heller ikke markedsføre produktet med påstander om disse egenskapene.
 3. Hvis produsenten har tilgjengelig informasjon eller tester for enkelte av egenskapene, bør det ikke stå "NPD" for disse egenskapene.

I sjekklistene for produktdokumentasjon har direktoratet laget en liste over de viktigste egenskapene til en påhengsfasade som anses å være nødvendig for anvendelse i bygninger.

Viktige egenskaper knyttet til omsetning av produktet er beskrevet nedenfor:

Egenskap Definisjon
Mekanisk motstandsevne
Motstand mot vindlast Glassets evne til å motstå belastning fra utvendig og innvending lufttrykk uten varig deformasjon
Motstand mot snølast (for glasstak) Påhengsfasadens evne til å motstå snølast
Selvbæring (dimensjonering for egenlast) Påhengsfasadens evne til å bære sin egen vekt
Isolering (i forhold til varme, luft og vann)
U-verdi (varmegjennomgangskoeffisient) Verdien angir den mengde varme som pr. tidsenhet passerer en kvadratmeter av konstruksjonen ved en temperaturforskjell på én kelvin (eller én grad celsius) mellom konstruksjonens to sider.
Lufttetthet Påhengsfasadens evne til å begrense energitap fra luftgjennomstrømning.
Vanntetthet Påhengsfasadens evne til å forhindre vann fra å trenge inn i bygningen.
Brannegenskaper
Brannmotstand Påhengsfasadens evne til å motstå varmestråling og røykgasser ved brann.
Brannmotstandsevne Påhengsfasadens evne til å motstå varmestråling og røykgasser ved brann
Motstand mot vertikal brannspredning Påhengsfasadens evne til hindre brannspredning mellom etasjer.
Lydisolering
Motstand mot støy Påhengsfasadens evne til å redusere uønsket lyd.

4. Velg attestasjonssystem og forpliktelser

Videre må den som har ansvaret for å sertifisere avgjøre hvilket system for vurdering og verifisering av påhengsfasadens egenskaper (attestasjonssystem) som skal brukes for produktet. Dette bestemmer hvilke oppgaver produsentene av påhengsfasadene kan utføre selv og hvilke oppgaver som må overlates til uavhengige tredjepartsorgan (tekniske kontrollorgan).

Systemer for påhengsfasader:

Type påhengsfasade Attestasjonssystem
Påhengsfasader som med brannteknisk klassifisering A1, A2, B og C hvor ytelsene er avhengig av en produksjonsprosess System 1
Andre påhengsfasader System 3

5. Produkttesting

Hvis fasadeentreprenøren velger å produsere påhengsfasadene helt i henhold til spesifikasjonene fra systemleverandøren kan fasadeentreprenøren gjenbruke typeprøving og typeberegning som systemleverandøren har fått utført av et teknisk kontrollorgan. Fasadeentreprenøren er likevel forpliktet til å lage ytelseserklæring og CE-merke produktet.

Systemleverandørene vil vanligvis ha rapporter og typetesting/typeprøving på:

 • Vanntetthet
 • Lufttetthet
 • Dimensjonering for vindlast
 • Dimensjonering for tunge støt

Systemleverandøren vil også kunne ha programvare/tabeller eller annet produksjonsunderlag for:

 • Et utvalg av komponenter for dimensjonering for vindlast for forskjellige utførelser
 • Et utvalg av komponenter for dimensjonering for horisontallast for forskjellige utførelser
 • Beregning av U-verdi for en rekke typer glass og profiler

Noen av komponentene som inngår i påhengsfasaden vil også være CE-merket etter egne standarder (for eksempel herdet sikkerhetsglass og laminert sikkerhetsglass).

Fasadeentreprenøren vil vanligvis måtte gjøre beregninger på de følgende egenskapene i forbindelse med utførelsen:

 • Dimensjonering for vindlast (skal spores til rapport av teknisk kontrollorgan)
 • Dimensjonering for egenlast (skal spores til rapport av teknisk kontrollorgan)
 • Dimensjonering for horisontallast (skal spores til rapport av teknisk kontrollorgan)
 • "thermal shock resistance"
 • U-verdi

Hvilke testrapporter som er nødvendige for at produktet kan CE-merkes vil i stor grad være avhengig av karakteristikkene til påhengsfasaden. Hvis fasadeentreprenøren følger spesifikasjoner til systemleverandøren vil det være relativt enkelt å CE-merke produktene. Hvis fasadeentreprenøren gjør endringer i egenskapene, kan det innebære at man må utføre ytterligere typetesting/typeprøving og at monteringsanvisningene fra systemleverandørene ikke lenger er tilstrekkelige.

Systemleverandørens typeprøving og typeberegning kan gjenbrukes av fasadeentreprenøren hvis:

 • Fasadeentreprenøren produserer påhengsfasaden med de samme komponentene og med den samme utførelsen som i typeprøvene til systemleverandøren
 • Systemleverandøren har gitt fasadeentreprenøren instruksjonene for å produsere og installere påhengsfasaden
 • Produsenten monterer i henhold til betingelsene i instruksjonene gitt av systemleverandøren
 • Instruksjonene er en vesentlig del av fasadeentreprenørens produksjonskontroll i fabrikk og refereres til i systemleverandørens typeprøve-rapport.
 • Fasadeentreprenøren må kunne dokumentere at kombinasjonen av komponenter som brukes og metodene som brukes for å produsere påhengsfasaden er i samsvar med systemleverandørens typeprøvingsrapporter.

Fasadeentreprenøren er ansvarlig for at produktet er i samsvar med de deklarerte ytelsene – både i forbindelse med design og produksjon av produktet.

6. Opprette et system for produksjonskontroll

Produsenten av påhengsfasader skal ha et system for produksjonskontroll ved fabrikasjon. Dette systemet skal inneholde prosedyrer, regelmessige inspeksjoner og tester som beskriver hvordan produsenten kontrollerer innkommende materialer, utstyr, produksjonsprosessen og den endelige produktet. Det bør også lages et register over klager, avvik, produkter som ikke er i samsvar og produkter som må utbedres. Videre bør tiltakene som ble iverksatt for å forhindre fremtidige problemer beskrives i systemet.

Dersom påhengsfasaden kommer under attestasjonssystem 1 skal et teknisk kontrollorgan godkjenne systemet.

Sertifisering i henhold til NS-EN ISO 9001 vil tilfredsstille kravene til produksjonskontroll.

7. Lage ytelseserklæring

Ytelseserklæringen skal følge et format fastsatt i standarden og byggevareforordningen. Ved å utarbeide en ytelseserklæring påtar fasadeentreprenøren seg juridisk ansvar for at egenskapene som er beskrevet er i samsvar med de faktiske egenskapene til produktet som leveres.

Ytelseserklæringene og annen teknisk informasjon skal produsenten oppbevare i 10 år. Ytelseserklæringen kan oversendes til sluttbrukeren enten på papir eller i elektronisk format.

8. Sette på CE-merke

Når alle trinnene over er gjennomført skal produsenten CE-merke sitt produkt. CE-merkingen må foreligge før det kan omsettes.

Ytelseserklæring er en forutsetning for å kunne CE-merke produktet.
CE-merket skal i utgangspunktet påføres produktet eller leveransen. I forbindelse med påhengsfasader kan CE-merket også settes på "accompanying documentation". Det vil derfor være tilstrekkelig at CE-merket legges ved FDV-dokumentasjonen eller andre følgesedler.

Dette er påhengsfasader

Påhengsfasader er definert som et rammeverk med paneler av glass:

 • som vanligvis består av vertikale og horisontale profiler,
 • hvor elementene/profilene er satt sammen,
 • som er forankret i bygningens hovedbæresystem, men har ingen bærende funksjon i bygningen og
 • som er designet som en selvbærende konstruksjon.

Standarden omfatter ikke:

 • fasadekledninger hvor den selvbærende konstruksjonen utgjør konstruksjonsglass (ETAG 002) og
 • vinduer og dører som benyttes i fasaden (NS-EN 14351 og NS-EN 16034).