Slik CE-merker du sikkerhetsglass

Se hvilke forpliktelser produsenter, importører og distributører av sikkerhetsglass har.

Sist endret 14.12.2016

Forpliktelsene til de ulike markedsaktørene

1. Produsenter av sikkerhetsglass

Produsenter fremstiller byggevarer og har derfor det primære ansvaret for å utarbeide både den tekniske dokumentasjonen og produktdokumentasjonen.

Produsenter skal derfor:

 • utarbeide den tekniske dokumentasjonen (for eksempel testrapport, produksjonskontroll i fabrikk),
 • utarbeide produktdokumentasjonen (ytelseserklæring og CE-merke),
 • oppbevare ytelseserklæring og den tekniske dokumentasjonen i 10 år etter at byggevaren for første gang ble gjort tilgjengelig på det norske markedet,
 • sikre at byggevaren ledsages av sikkerhetsinformasjon (for eksempel sikkerhetsdatablader),
 • sørge for produksjonskontroll i fabrikk,
 • påføre type-, parti- eller serienummer på byggevaren, emballasje og pakkseddel,
 • angi navn, firma, varemerke og kontaktadressen,
 • føre register over reklamasjon/klage og tilbakekallinger av byggevarer,
 • sørge for ferdigvarekontroll i fabrikk
 • treffe nødvendige tiltak når en byggevare ikke er i samsvar med byggevareforordningen (retting, tilbakekalling, tilbaketrekking) og
 • underrette og samarbeide med DIBK dersom en av deres byggevarer utgjør en risiko.

2. Importører av sikkerhetsglass

Det følger et ansvar for importører som kjøper byggevarer produsert utenfor EØS-området og bringer disse i omsetning innenfor EØS-området. Hvis man for eksempel kjøper varer direkte fra Kina og importerer dette til Norge anses man som en importør.

Kjøper man byggevarer som allerede omsettes innenfor EØS-området (selv om de er produsert utenfor EØS-området), er man distributør og ikke importør. Hvis man for eksempel kjøper kinesiske varer, men fra en tysk importør vil man anses som distributør. Det er også noen land som ikke er medlem av EU/EØS som likevel har implementert byggevareforordningen, herunder Tyrkia. Hvis man derfor importerer varer fra Tyrkia til Norge anses man derfor som en distributør.

Importører er de økonomiske aktørene som for første gang omsetter byggevarer som kommer fra land utenfor EØS-området på EØS-markedet. Av den grunn har importører et langt større ansvar enn distributører.

Importører har følgende forpliktelser:

 • Forbud mot å sette byggevarer på markedet som ikke er i samsvar med byggevareforordningen.
 • Sikre at produsenten kan legge frem den tekniske dokumentasjonen (inkludert tredjepartskontroll) der det kreves
 • Sikre at byggevarer har tilstrekkelig produktdokumentasjon (ytelseserklæring og CE-merking)
 • Oppbevare produktdokumentasjon i 10 år.
 • Angi (på byggevaren eller emballasjen) sitt navn, firma, varemerke, kontaktadresse der importøren kan kontaktes.
 • Sikre gode transport- og lagringsvilkår.
 • Føre register over klager/reklamasjoner og tilbakekallinger av byggevarer han omsetter.
 • Foreta stikkprøver av byggevarer når det anses hensiktsmessig. For eksempel når en undersøkelse fra tilsynsmyndigheten eller andre viser forskjell mellom angitte ytelser og produktdokumentasjon.
 • Treffe nødvendige tiltak når en byggevare ikke er i samsvar med byggevareforordningen (retting, tilbakekalling, tilbaketrekking).
 • Underrette og samarbeide med DIBK dersom en byggevare som produsent har gjort tilgjengelig på markedet utgjør en risiko.

3. Distributører av sikkerhetsglass

Distributører er alle aktørene i forsyningskjeden, bortsett fra produsenten eller importøren, som gjør byggevaren tilgjengelig på markedet. Alle byggevareforhandlere er distributører.

Distributører har følgende forpliktelser:

 • Forbud mot å sette på markedet byggevarer som ikke er i samsvar med byggevareforordningen
 • Sikre at produktdokumentasjon følger med byggevaren.
 • Sikre gode transport- og lagringsvilkår.
 • Treffe nødvendige tiltak når en byggevare ikke er i samsvar med byggevareforordningen (retting, tilbakekalling, tilbaketrekking).
 • Underrette og samarbeide med tilsynsmyndigheten dersom en byggevare som produsent har gjort tilgjengelig på markedet utgjør en risiko.

En importør eller distributør som omsetter sikkerhetsglass under sitt eget navn eller varemerke eller endrer en byggevare som allerede er omsatt på markedet, på en slik måte at det kan påvirke byggevarens ytelser, skal anses som byggevareprodusenter. Markedsaktøren vil da ha de samme forpliktelsene som produsentene.

De ulike trinnene i prosessen

 1. Definer produkttypen
 2. Gjør en vurdering av produktet opp mot standardens tillegg ZA
 3. Sjekk hvilke egenskaper som må oppgis
 4. Velg attestasjonssystem og forpliktelser
 5. Opprette et system for produksjonskontroll
 6. Lage ytelseserklæring
 7. Sette på CE-merke
 8. Eventuelle endringer av produktet


1. Definer produkttypen

Ytelseserklæringen er et dokument som beskriver egenskapene til sikkerhetsglasset (se tabell i pkt. 3) og det er disse egenskapene som må brukes ved markedsføringen (nettsider, reklamebrosjyrer og lignende).

Sikkerhetsglass med forskjellig oppbygging vil i utgangspunktet kunne samles innunder en ytelseserklæring, så lenge ikke egenskapene og ytelsene til produktet er ulike for produktene.

2. Gjør en vurdering av produktet opp mot standardens tillegg ZA

Tillegg ZA er et vedlegg til den harmoniserte standarden for påhengsfasader som vil være en sjekkliste for CE-merkingen.

Tillegg ZA gir informasjon om:

 • Hvilke egenskaper som må oppgis
 • Hvem som utfører oppgaver for å fastsette de oppgitte egenskapene (teknisk kontrollorgan eller produsent)
 • Innholdet i CE-merkingen og ytelseserklæringen og sammenhengen mellom disse dokumentene

3. Sjekk hvilke egenskaper som må oppgis

NS-EN 14449:2005 og NS-EN 12150-2:2004 gir anvisninger på hvilke vesentlige egenskaper som gjelder for herdet sikkerhetsglass og laminert sikkerhetsglass. Den som har ansvaret for å sertifisere produktet må gjennomgå alle disse egenskapene og finne ut hvilke som er relevante for produktet.

Det er flere ting som er verdt å merke seg når egenskapene til sikkerhetsglasset skal deklareres:

 1. Det er ikke mulig å ha en "tom" ytelseserklæring - alle ytelseserklæringer må oppgi minst en ytelse (for eksempel motstand mot innbrudd - P6B).
 2. Hvis man velger å deklarere "NPD" (No Performance Determined) på noen egenskaper, kan man heller ikke markedsføre produktet med påstander om disse egenskapene.
 3. Hvis produsenten har tilgjengelig informasjon eller tester for enkelte av egenskapene, bør det ikke stå "NPD" for disse egenskapene.

I sjekklistene for produktdokumentasjon har direktoratet laget en liste over de viktigste egenskapene til sikkerhetsglass som anses å være nødvendig for anvendelse i bygninger. Disse egenskapene er beskrevet nedenfor:

Egenskap Definisjon
Sikkerhet ved brann
Brannmotstand Glassets evne til å motstå varmestråling og røykgasser ved brann.
Brannmotstandsevne Glassets evne til å motstå varmestråling og røykgasser ved brann i en periode beregnet i minutter.
Termiske egenskaper
Varmegjennomgangstallet (U-verdi) U-verdien angir hvor god varmeisolasjonen er. Lavere U-verdi gir bedre varmeisolasjon.
Solenergitransmisjon Solenergi består av varme (g) og lys (LT).
Mekaniske egenskaper
Motstand mot temperaturforskjeller Glassets evne til å motstå temperaturforskjeller
Motstand mot vindlast Glassets evne til å motstå belastning fra utvendig og innvendig lufttrykk uten varig deformasjon.
Motstand mot snølast (for glasstak) Glassets evne til motstå last fra snø.
Motstand mot permanent last og nyttelast Glassets evne til å motstå kombinasjon av flere variable laster
Lydisolering
Motstand mot støy Glassets evne til å redusere uønsket lyd
Spesifikke egenskaper
Motstand mot prosjektiler Glassets evne til å stanse prosjektiler
Motstand mot eksplosjonstrykk Glassets evne til å motstå belastning fra eksplosjonstrykk
Motstand mot innbrudd Glassets evne til å motstå innbruddsforsøk

4. Velg attestasjonssystem og forpliktelser

Videre må den som har ansvaret for å dokumentere produktet avgjøre hvilket system for vurdering og verifisering av sikkerhetsglassets egenskaper (attestasjonssystem) som skal brukes for produktet. Dette bestemmer hvilke oppgaver produsentene av sikkerhetsglasset kan utføre selv og hvilke oppgaver som må overlates til uavhengige tredjepartsorgan (tekniske kontrollorgan).

Systemer for sikkerhetsglass:

Type sikkerhetsglass Attestasjonssystem
Sikkerhetsglass med evne til å motstå varmestråling og røykgasser ved brann System 1 for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser
Sikkerhetsglass med motstandsevne mot eksplosjon, prosjektiler System 1 for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser
Andre typer sikkerhetsglass (testing av ytelsene til sikkerhetsglass) bl.a. for sikkerhet i bruk
F.eks. motstand mot hærverk, innbrudd og sikring mot personskade ved sammenstøt
System 3 for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser

5. Opprette et system for produksjonskontroll

Produsenten av sikkerhetsglass skal ha et system for produksjonskontroll ved fabrikasjon. Dette systemet skal inneholde prosedyrer, regelmessige inspeksjoner og tester som beskriver hvordan produsenten kontrollerer innkommende materialer, utstyr, produksjonsprosessen og det endelige produktet. Det bør også lages et register over klager, avvik, produkter som ikke er i samsvar og produkter som må utbedres. Videre bør tiltakene som ble iverksatt for å forhindre fremtidige problemer beskrives i systemet.

Dersom sikkerhetsglasset kommer under attestasjonssystem 1 skal et teknisk kontrollorgan godkjenne systemet.

Sertifisering i henhold til NS-EN ISO 9001 vil tilfredsstille kravene til produksjonskontroll.

6. Lage ytelseserklæring

Ytelseserklæringen skal følge et format fastsatt i standarden og byggevareforordningen. Ved å utarbeide en ytelseserklæring påtar produsenten seg juridisk ansvar for at egenskapene som er beskrevet er i samsvar med de faktiske egenskapene til produktet som leveres.

Ytelseserklæringene og annen teknisk informasjon skal produsenten oppbevare i 10 år. Ytelseserklæringen kan oversendes til sluttbrukeren enten på papir eller i elektronisk format.

7. Sette på CE-merke

Når alle trinnene over er gjennomført skal produsenten CE-merke sitt produkt. CE-merkingen må foreligge før det kan omsettes.

Ytelseserklæring er en forutsetning for å kunne CE-merke produktet.

CE-merket skal i utgangspunktet påføres produktet eller leveransen. I forbindelse med sikkerhetsglass kan CE-merket også settes på "commercial documents".

8. Eventuelle endringer av produktet

Kombinasjonene av glass, for å oppnå de ulike kravspesifikasjonene i byggverk, er utallige. Standardene det refereres til i forbindelse med CE-merking og ytelseserklæringer er produktstandarder (for eksempel for herdet glass, laminert glass, isolerglass) og gjenspeiler ikke endelig funksjonalitet (for eksempel 1C2, P6B, U=1,0 W/m2K).

I de tilfeller hvor for eksempel herdet eller laminert glass inngår i et isolerglass skal dette produktet også CE-merkes etter isolerrute-standarden (NS-EN 1279-5:2005+A2:2010).

I de tilfellene der herdet glass inngår i laminert glass skal produktene CE-merkes etter laminert sikkerhetsglass-standarden (NS-EN 14449:2005) i tillegg til herdet sikkerhetsglass-standarden (NS-EN 12150-2:2004).

Dette gjelder også der herdet eller laminert glass inngår i påhengsfasader og rekkverk. Påhengsfasadene skal da CE-merkes etter NS-EN 13830:2015 og rekkverkene skal ha tilstrekkelig produktdokumentasjon i henhold til forskrift om dokumentasjon av byggevarer kap. 3.

+
=
Herdet glass Stål/aluminium Rekkverk

CE-merket etter

NS-EN 12150-2:2004

CE-merket etter

NS-EN 1090

Produktdokumentasjon i

henhold til DOK kapittel 3

Dette er sikkerhetsglass

Sikkerhetsglass som er omfattet av tilsynskampanjen til Direktoratet for byggkvalitet i 2016 ogg 2017 er produkter som er omfattet av standardene

 • NS-EN 14449:2005 Bygningsglass - Laminert glass og laminert sikkerhetsglass
 • NS-EN 12150-2:2004 Bygningsglass - Termisk herdet kalksodasilikat-sikkerhetsglass

Produsentene må vurdere om deres produkt faller innunder standardene