Tilsyn med ytterdører med brannegenskaper

Direktoratet for byggkvalitet kontrollerte i løpet av 2022 at ytterdører med brannegenskaper omsettes med nødvendig produktdokumentasjon.

Sist endret 08.03.2022

Etter å ha undersøkt markedet er et samlet inntrykk at mange av aktørene ikke har produktdokumentasjon tilgjengelig. Det vil si at flere av aktørene ikke var kjent med kravene til at produktdokumentasjon etter DOK skal foreligge før produktet gjøres tilgjengelig på markedet. Formålet med markedstilsynet var å sikre at ytterdører med brannegenskaper som omsettes i Norge oppfyller gjeldende krav til produktdokumentasjon.

Alle avvik er rettet

Det ble sendt ut pålegg om opplysninger til totalt 31 aktører. Fire av aktørene drev utelukkende med import fra utlandet, og ble derfor ikke en del av tilsynet. 13 aktører ga tilbakemelding om at produktene ikke lenger markedsføres/omsettes, eller at de ikke produserer/importerer eller distribuerer ytterdører med brannegenskaper.

Tilsammen kontrollerte vi 62 produkter, som enten er produsert/importert eller distribuert av 18 forskjellige aktører. Flere av aktørene distribuerte samme type produkt.

Alle aktører som hadde avvik i dokumentasjon, ble kontaktet og hadde mulighet til å rette opp manglene. Alle avvik er rettet og vi avslutter derfor tilsynskampanjen.

Slik gjennomførte vi markedstilsynet

Direktoratet kontaktet et utvalg av foretak for å gjennomføre tilsyn med produktdokumentasjonen.

Vi fokuserte på produktene som er omfattet av disse harmoniserte standardene:

  • NS-EN 14351-1:2006+A2:2016+NA:2017
  • NS-EN 16034:2014

Ytterdør med brannegenskaper er en byggevare som skal utformes etter en felleseuropeisk standard,

som betyr at produktene må ha CE-merke og ytelseserklæring.

Bransjeaktørene som ble valgt ut for tilsyn ble bedt om å fremlegge følgende produktdokumentasjon:

  • CE-merking
  • Ytelseserklæring (på norsk, svensk eller dansk)
  • Produktsertifikat
  • Bruksanvisning/monteringsanvisning (på norsk, svensk eller dansk)

Hensikten med tilsynet var å sikre at produktene omsettes med riktig produktdokumentasjon og i henhold til forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK).

Direktoratet driver risikobasert markedstilsyn med byggevarer

Ytterdør med brannegenskaper er et produkt som har noe høyere risiko for mangelfull produktdokumentasjon enn mange andre byggevarer.

En produsent av ytterdører med brannegenskaper (branndører) kan bruke standarden NS-EN 16034 i kombinasjon med produktstandarden NS-EN 14351-1 til å CE-merke dørene.

En referanse til begge standardene må stå i ytelseserklæringen.