Anbefalt faglitteratur

Publikasjoner omkring byggeskikk, boligbygging, boligkvalitet og godt bomiljø.

Sist endret 02.01.2024

Publikasjonene kan lastes ned via lenkene i overskriftene.

arkitektur.nå

Regjeringen vil løfte arkitekturen. Det er behov for en ny, helhetlig arkitekturpolitikk. Bygninger, byer og tettsteder møter nye utfordringer knyttet til klimaendringer, vekst og transformasjon. Dette har medført behov for ny kunnskap og kompetanse både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser

I undersøkelsen om barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser har ca 1750 foreldre og barn i alderen 6 til 12 år svart på spørsmål om trafikk og lekemuligheter for barna der de bor og i nabolaget, trafikkforholdene langs skoleveien, og reisen til skolen.

Bokvalitet og hverdagsliv for eldre

Prosjektet «Bokvalitet og hverdagsliv for eldre» er en evaluering av ulike boligkonsepter rettet mot eldre. Det overordnede målet med prosjektet er å gi bedre innsikt i hvilke forhold som er viktige for at den voksende gruppen eldre kan mestre eget hverdagsliv i selveiet bolig så lenge som mulig. Prosjektet har undersøkt hvilken betydning den fysiske tilretteleggingen har for fellesskap, samt hvilken betydning lokalisering og nærmiljø har for beboernes hverdagsliv.

Boligkvalitet og kommunal planlegging

I dette prosjektet har vi sett på kommuner med boligsosiale handlingsplaner, boligkvalitets-målsettinger som universell utforming og det kommunale planarbeidet. Undersøkelsen er et casestudium og bygger i stor grad på dokumentstudier av planer og målformulering vi finner på kommunenes nettsider eller som vi har bedt om å få tilsendt, supplert med intervju. Samlet inngår 14 kommuner i caseutvalget.

Byggeskikksirkelen

Byggeskikksirkelen er et verktøy for å forstå det enkelte byggets sammenheng med omgivelsene. Byggeskikksirkelen er en metode for systematisk vurdering av byggeskikk og kan være et hjelpemiddel ved håndheving av plan- og bygningsloven. Byggeskikksirkelen kan også brukes ved drøfting av alternativer i forbindelse med forhåndskonferansen i en byggesak. Du kan bestille plakaten hos SINTEF.

Endelig hjemme. Utforming av boliger for vanskeligstilte

Heftet fokuserer på hva kvaliteten på fysiske omgivelser kan ha å si for vanskeligstilte beboere. Tema som har med selve planleggingsprosessen å gjøre, samarbeidspartnere, brukerinvolvering og medie- og informasjonsstrategier blir også tatt opp. I siste del presenteres ni eksempler på botiltak som illustrerer forskjellige aspekter ved temaene.

Estetikk i plan- og byggesaker

En veileder fra 1997 som fortsatt har aktualitet med sine mange illustrasjoner og gode eksempelbruk. Den kan være til nytte også for private utbyggere når det gjelder å forstå lovverket relatert til lokale fysiske situasjoner. Boka kan også inspirere kommuner til å utvikle egne plan- og byggesaksverktøy. Utgitt av Kommunal og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet.

Florø i fokus

Analysen skal inngå som kunnskapsgrunnlag for byutvikling og sentrumsplan i Florø, samt arbeide med omdømmebygging og profilering. Rapporten baseres på analyse av hvordan byen brukes og fungerer, hva slags oppfatninger som eksisterer lokalt om kvaliteter og negative forhold, samt forestillinger om hva som bør gjøres og konstruktive grep for framtidig utvikling. Barrierer og forutsetninger for å lykkes er sentralt. Anbefalingene er knyttet til produkt, prosess og profilering.

Forsterket fokus på estetikk?

Hensikten med prosjektet er å se på hvordan virkningene av et forsterket fokus på estetisk utforming ivaretas gjennom forvaltning, planlegging og prosjektering av tiltak og hvordan dette er implementert hos forvaltningsmyndigheter på fylkesnivå, kommuner og hos ansvarlige foretak.

For tett? Fortetting, planprosess og bokvalitet i nye boligprosjekter

Fortetting har vært en politisk formulert strategi for boligbygging i senere år, men er ofte konfliktfylt. Vi har sett at spørsmål knyttet til bokvaliteter som felles utearealer, sol- og dagslysforhold versus tetthet har stått sentralt i forhandlingene i planprosessen. Liberaliseringen av boligpolitikken har gitt private aktører økt handlingsrom, og bokvaliteten er under press.

Fortetting med kvalitet

Denne veilederen er utgitt av Miljøverndepartementet i 1996, men innholdet har fortsatt aktualitet når det gjelder å forstå viktige prinsipper for fortetting og blant annet bevaring av grøntstruktur. Den gir eksempler fra urbane og rurale kontekster.

Fortett med vett

I denne eksempelsamlingen presenteres resultatene fra en undersøkelse av uterommene i 27 nye byboligprosjekter i Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand. Formålet har vært å vise gode eksempler og drøfte de utfordringene en står overfor. Miljøverndepartementet, Husbanken og NIBR står bak utgivelsen.

Lys på stedet. Utendørsbelysning i byer og tettsteder

Gjennom denne statlige veilederen på utendørsbelysning, vil regjeringen øke bevisstheten om bruk av utendørsbelysning og stimulere kommuner og næringsliv til å satse på helhetlig lysplanlegging og god lysbruk. Den vil blant annet ha betydning for planlegging av bolig- og miljøfornyelse av borettslag og bruk av utendørsbelysning i utvikling av norske byer og tettsteder.

Medvirkning og tilgjengelighet

Prosjektet har prøvd å finne fram til byggeprosesser hvor det har vært organisert medvirkning for personer med nedsatt funksjonsevne. Det er ikke mange prosesser og få med omfattende medvirkning. Videre kartlegges hvordan personer med nedsatt funksjonsevne blir trukket inn i byggeprosesser og erfaringene belyses ut fra seks case.

Mitt hus er din utsikt

Byggeskikkbegrepet er omdiskutert. I denne boka står det for det bygde landskapet, både selve husene og det bygde miljøet, inkludert tekniske anlegg og samferdselsstruktur. Estetikk er én faktor blant flere som må til for å skape god byggeskikk. Byggeskikken har både en teknisk, økonomisk, økologisk, funksjonell, estetisk og sosial side.

Nytt liv for dei raude låvane midt i Telemark

Eit inspirasjonshefte frå Telemarksforskning (2009). «Skal det over tid vere mogleg å ta vare på bygningar som mister sin opphavelege funksjon og blir ståande tomme må vi finne ny aktivitet som generer inntekter som minimum kan dekke vedlikehaldskostnadene. I dette notatet presenterast ein del døme på ny bruk av ledige landbruksbygningar.» Kan lånes fra Nasjonalbiblioteket.

Planlegging, vern og utbygging

Aktiv påvirkning av samfunnsutviklingen er bakgrunnen for «Planlegging, vern og utbygging – En introduksjon til plan og bygningsloven». Heftet forklarer og viser hvordan vekst og vern kan håndteres gjennom plan- og bygningsloven.

På taket, i gården, i parken

En undersøkelse av 24 nyere boliganlegg i Oslo indre by og en diskusjon av allmene, sosialtbegrunnete kvalitetskrav til byboligers uterom med fokus på barn i skolealder. Offentlig tilgjengelig areal, gårdsrom, felles takterrasser og private uteplasser undersøkes med vekt på de to midterste typene.

Små boliger. En kunnskapsoversikt

Boligmeldingen har som mål å legge til rette for et velfungerende marked. I Hovedstadsmeldingen uttrykkes en bekymring over byggingen av små boliger. Er bygging av små boliger uttrykk for et velfungerende marked eller et problem?

10 sjekkpunkter for utendørs bokvalitet i by

De ti sjekkpunktene bygger på empirisk forskning om utearealer og er rettet mot de vanligste manglene ved utbygging i tette bystrøk. De er formulert som tommelfingerregler og beregnet på utbyggere,saksbehandlere og politikere.

Vearåsen boligfelt

Naturtilpasset planlegging og utbygging