Krav til energibudsjett og formålsdelte energimålere

I energikravene fra 1.1.2016 er det innført krav til boligblokker med sentralt varmeanlegg og yrkesbygninger.

Sist endret 29.06.2018

For alle yrkesbygninger skal det beregnes et energibudsjett med reelle verdier for den konkrete bygningen. Disse bygningene skal ha formålsdelte energimålere for oppvarming og tappevann.

Kravet om formålsdelte energimålere gjelder også boligblokker med sentralt varmeanlegg.

Målet er at disse bestemmelsene vil legge til rette for en energieffektiv drift av bygningene.

Kravene står i § 14-2 femte og sjette ledd.

Energibudsjettet viser hvor mye energi bygget faktisk vil bruke

Energibudsjettet skal være basert på mest mulig reelle verdier slik at de gir byggeier og bruker et godt anslag for den forventede energibruken i drift. Det er viktig å få fram et mest mulig realistisk energibudsjett for bygningen så tidlig som mulig i planprosessen. Energibudsjettet vil i tillegg gi et godt grunnlag for å vurdere lønnsomheten av alternative løsninger og optimalisere bygningens energiytelse.

Energibudsjettet skal beregnes i henhold til NS 3031:2014, men med verdier som gjelder for den konkrete bygningen, slik den er planlagt brukt. Alle energipostene i henhold til NS 3031:2014 Tabell 5 skal beregnes.

Også energiposter som ikke er inkludert i energirammen i § 14-2 første ledd, skal inngå i budsjettet. Dette gjelder for eksempel forbruk i uoppvarmet areal, utendørs belysning og forbruk til snøsmeltingsanlegg, samt energi til drift av dataservere og lignende. Det er valgfritt om man vil bruke beregningspunktet levert (kjøpt) energi eller netto energibehov.

Formålsdelte energimålere skal invitere til energiovervåking i driftsfasen

Målet med formålsdelte (separate) energimålere for oppvarming og tappevann, er å tilrettelegge for energioppfølging som hjelpemiddel for energieffektiv drift. Det må være minst én måler for oppvarming og én for varmt tappevann. Normalt vil det være behov for flere målere.

For boligblokk gjelder kravet kun der det er sentral produksjon av varme til romoppvarming, ventilasjonsvarme eller sentral varmtvannsproduksjon. Det er ikke krav til målere på leilighetsnivå.

For yrkesbygning gjelder kravet uavhengig av produksjons- og distribusjonssystem. Dermed omfattes også for eksempel en yrkesbygning med kun elektrisk oppvarming.