Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Kapittel 14 Energi

§ 14-2. Krav til energieffektivitet

(1) Det totale netto energibehovet for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i § 14-3 oppfylles.

a)
Tabell: Energirammer

Bygningskategori Totalt netto energibehov
[kWh/m2 oppvarmet BRA per år]
Småhus, samt fritidsbolig over 150 m2 oppvarmet BRA 100 + 1600/m2 oppvarmet BRA
Boligblokk 95
Barnehage 135
Kontorbygning 115
Skolebygning 110
Universitet/høyskole 125
Sykehus 225 (265)
Sykehjem 195 (230)
Hotellbygning 170
Idrettsbygning 145
Forretningsbygning 180
Kulturbygning 130
Lett industri/verksteder 140 (160)

b) Kravene gitt i parentes gjelder for arealer der varmegjenvinning av ventilasjonsluft medfører risiko for spredning av forurensning eller smitte.

(2) For boligbygning kan kravet til energieffektivitet som alternativ til første ledd, oppfylles ved å følge punktene 1-9 i tabellen. Energitiltakene kan fravikes forutsatt at bygningens varmetapstall ikke øker, samtidig som kravene i § 14-3 oppfylles.

Tabell: Energitiltak

Energitiltak Småhus Boligblokk
1. U-verdi yttervegg [W/(m2 K)] ≤ 0,18 ≤ 0,18
2. U-verdi tak [W/(m2 K)] ≤ 0,13 ≤ 0,13
3. U-verdi gulv [W/(m2 K)] ≤ 0,10 ≤ 0,10
4. U-verdi vinduer og dører [W/(m2 K)] ≤ 0,80 ≤ 0,80
5. Andel vindus- og dørareal av oppvarmet BRA ≤ 25 % ≤ 25 %
6. Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg (%) ≥ 80 % ≥ 80 %
7. Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg (SFP) [kW/(m3 /s)] ≤ 1,5 ≤ 1,5
8. Luftlekkasjetall per time ved 50 Pa trykkforskjell ≤ 0,6 ≤ 0,6
9. Normalisert kuldebroverdi, der m2 angis som oppvarmet BRA [W/(m2 K)] ≤ 0,05 ≤ 0,07

(3) I flerfunksjonsbygninger skal bygningen deles opp i soner ut fra bygningskategori og de respektive energirammene skal oppfylles for hver sone.

(4) Beregningene av bygningers energibehov og varmetapstall skal utføres i samsvar med Norsk Standard NS 3031:2014 Beregning av bygningers energiytelse – Metode og data.

(5) For yrkesbygning skal det beregnes et energibudsjett med reelle verdier for den konkrete bygningen. Denne beregningen kommer i tillegg til kontrollberegningen med normerte verdier.

(6) Boligblokker med sentralt varmeanlegg og yrkesbygninger skal ha formålsdelte energimålere for oppvarming og tappevann.

Endringshistorikk § 14-2

  • 01.10.20 Veiledning til første ledd: Nytt avsnitt om tilpasning av bygningskategori når gjeldende kategorier ikke passer. Veiledning til fjerde ledd: Nytt avsnitt om bruk av standard ved tiltak på eksisterende bygg.