Forslag til mindre endring i byggevareforordningen (Klasser for å vurdere ytelsen brannmotstand)

 • Høring åpnet

  31.05.2024

  Kommisjonsbeslutning 2000/367/EF etablerte et europeisk klassifiseringssystem for brannmotstand for byggevarer basert på europeiske testmetoder. Det har blitt gjort mange endringer av denne beslutningen og det er behov for en konsoliderte versjon, som er oppdatert i henhold til de siste teknologiske utviklinger.

  Generelt bør definisjonen av symbolene som brukes forbedres. Tall bør inkluderes i hver tabell. Referanser til standarder bør fjernes for å opprettholde klassifiseringen som et selvstendig dokument. Klasser bør legges til for å fullføre hele spekteret av klassifiseringen og legge til rette for en mer detaljert definisjon av ytelsen.

  EU-kommisjonen har nå publisert en rettsakt som supplerer og utdyper byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011:

  • Delegert kommisjonsforordning (EU) xxxx/xxx av 6.3.2024 som supplerer forordning (EU) nr. 305/2011 fra Europaparlamentet og Rådet ved å fastsette klasser for ytelsen i henhold til brannmotstanden til byggevarer.

  Siden rettsakten er EØS-relevant og vil bli tatt inn i EØS-avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre den i norsk rett.

 • Høringsfrist

  12.07.2024

 • Høringsoppsummering