Ombruk av byggevarer

Etter oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) forslag om endring av forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) på høring. Endringen gjelder ombruk av byggevarer.

Sist endret 09.09.2021

Status: Avsluttet

Høringsfristen var 09.11.2021