Energikrav i TEK10

2. Hvorfor tilsyn med energikrav

Hvorfor tilsyn med energikrav

Tilsyn med at energibestemmelsene i TEK10 etterleves er svært viktig for å nå mål om redusert energibruk i landets bygningsmasse. Tilsynet er ment å ha en preventiv effekt, men vil også føre til forbedringer ved å pålegge utbedring av de avvik som avdekkes.

Rapporteringen fra tilsynet (se kap. 6) vil gi et bilde av hvordan regelverket fungerer; det vil si om det forstås og etterleves. Resultatet fra innrapporteringen vil gi grunnlag for forbedring og videreutvikling av regelverket. Vi vil anbefale at det føres tilsyn med et vidt spekter av bygningskategorier og kravstyper. Dette vil gi informasjon om hvilke deler av næringen som har størst behov for veiledning og tilrettelegging.

Vår anbefaling er at tilsyn med prosjektering (dokumenttilsyn) vektlegges i byggesaker som omhandler større næringsbygg, og at tilsyn med utførelse (tilsyn på byggeplass) prioriteres ved boligbygging.

I de nye reglene for uavhengig kontroll er energikravene viet stor oppmerksomhet. Det vil likevel være meningsfullt å la tilsynet omhandle de samme temaene, da dette vil gi en pekepinn på hvor godt de nye kontrollreglene fungerer.