Energikrav i TEK10

1. Innledning

Innledning

Tilsyn er et viktig virkemiddel for etterlevelse av regelverket og vil virke forebyggende på fremtidige byggfeil. Kommunene er pålagt å føre tilsyn i et slikt omfang at regelbrudd avdekkes, men står fritt til å vurdere metode og omfang ut fra egen kompetanse- og ressurssituasjon.

I en toårsperiode fra 1. januar 2013 skal kommunene prioritere tilsyn med krav knyttet til energibruk og universell utforming. Kravene på disse områdene er valgt som prioriterte tilsynsområder fordi de er nye eller krever en viss omstilling. De nye fokusområdene skal være innarbeidet i kommunens tilsynsstrategi.

Denne veiledningen skal bidra med praktisk hjelp ved utøvelse av tilsyn med oppfyllelse av krav til energieffektivitet og energiforsyning. Med utgangspunkt i dokumenttilsyn og byggeplasstilsyn presenterer veilederen sjekklister som kan benyttes ved tilsynet eller danne grunnlag for utarbeidelse av egne tilpassede sjekklister. For mer informasjon om tilsynsvirksomhet generelt viser vi til Veiledning om tilsyn (HO-2/2012) som er tilgjengelig på våre nettsider.

Kommunene er pålagt å sende inn rapport som beskriver omfanget og resultatet av tilsynsaktiviteten til Direktoratet for byggkvalitet. Veilederen har i kapittel 6 en oversikt over hvilke opplysninger som skal rapporteres inn ved utløpet av 2014. Disse vil samsvare med forhold som er beskrevet i sjekklistene. Det bør etableres rutiner for rapportering før tilsyn igangsettes. Dette vil gjøre innrapporteringen enklere ved utgangen av rapporteringsperioden.

En beskrivelse av gjeldende energikrav etter TEK10 følger som vedlegg 1 til veiledningen.