Energikrav i TEK10

5. Sjekklister

Sjekklister for bruk i tilsynsarbeidet

Nedenfor følger sjekklister for tilsyn med oppfyllelse av krav til energieffektivitet og energiforsyning. Innenfor hvert kravsområde er det egne sjekklister for henholdsvis dokumenttilsyn og tilsyn på byggeplass. Sjekklisten for dokumenttilsyn med krav til energieffektivitet er delt i to etter hvilken dokumentasjonstype som er valgt; energitiltaksmetoden eller rammekravsmetoden.

Kommunen velger selv om den benytter sjekklistene i sin helhet eller kun konsentrerer seg om utvalgte spørsmål.

Krav til energieffektivitet kan i prinsippet oppfylles ved bruk av mange ulike løsninger og kombinasjoner av energitiltak i og med at det er tillatt med omfordeling i en viss utstrekning. Det kan derfor registreres manglende oppfyllelse av spørsmålene som foreslås uten at dette nødvendigvis er tegn på at forskriftskrav ikke er oppfylt. I slike tilfeller vil nærmere undersøkelser være påkrevet. En del av spørsmålene vil derfor utelukkende kunne brukes for å spore forhold som gir mistanke om faktiske avvik.

Oppbygging av sjekklister

Følgende tabell viser hvordan sjekklistene er strukturert:

Energikrav i TEK10

Energieffektivitet

Energiforsyning

Dokumenttilsyn

Byggeplasstilsyn

Dokumenttilsyn

Byggeplasstilsyn

Spørsmålene er delt i kategorier som benyttes ved rapportering. Rapportering er nærmere beskrevet under kapittel 6.

 1. Hovedkrav energieffektivitet

 2. Måleregler

 3. Isolasjonsstandard gulv, vegg og tak

 4. Vinduskvalitet

 5. Kuldebroer

 6. Tetthet

 7. Kjølebehov

 8. Fuktproblematikk

 9. Energiforsyning

Sjekklistene i word-format kan lastes ned her:

Fig. 4

Sjekklister

Krav til energieffektivitet

(krav om at bygningen skal ha et lavt energibehov)

Dokumenttilsyn

Spørsmål

Kommentarer og
illustrasjoner

Hjemmel

Avvik funnet

Avvik rettet

Merk- nader

Dersom kravet dokumenteres oppfylt ved bruk av energitiltaksmetoden (TEK10 § 14-3)

1

Kan det fremskaffes dokumentasjon som viser at alle tiltakene er prosjektert?

Det er totalt 11 ulike tiltak; de fleste tradisjonelle ENØK-tiltak:

- Samlet glass-, vindus- og dørareal: maksi­malt 20 % av bygningens oppvarmede BRA

- U-verdi yttervegg: 0,18 W/m²K

- U-verdi tak: 0,13 W/m²K

- U-verdi gulv på grunn og mot det fri: 0,15 W/m²K

- U-verdi glass/vindu/dør: 1,2 W/m²K

- Normalisert kuldebroverdi

 • 0,03 W/m²(BRA)K for sm
 • 0,06 W/m²(BRA)K for øvrige bygninger

- Lufttetthet:

 • 2,5 luftvekslinger per time ved 50 Pa trykkforskjell for småhus
 • 1,5 luftvekslinger per time ved 50 Pa trykkforskjell for øvrige bygninger

- Gjenvinning av ventilasjonsluften

 • Boligbygning: Gjenvinning av 70 % av varmen i ventilasjonsluften
 • Øvrige bygninger: Gjenvinning av 80% av varmen i ventilasjons-luften

- SFP faktor

  • 2,5kW/(m³/s) for boligbygning

  • 2,0 kW/(m³/s) for øvrige bygninger

- Tiltak som eliminerer bygningens behov for lokalkjøling

- Natt- og helgesenking av innetemperatur

TEK10 § 14-3

1

Hvis nei:

Kan det vises ved beregning at under-oppfyllelse i ett eller flere tiltak kompenseres ved overoppfyllelse i andre tiltak?

Typisk eksempel på underoppfyllelse kan være at areal av dører/
vinduer overstiger 20 % av oppvarmet BRA.

Det tillates en viss grad av omfordeling, forutsatt at minstekrav overholdes.

Omfordelings-
muligheten er ytterligere noe begrenset for næringsbygg, for å unngå at langlivede kvaliteter i bygningskroppen byttes ut med mindre robuste installasjons-
tekniske tiltak.

TEK10 § 14-3 andre og tredje ledd

TEK10 § 14-5

Dersom krav til energieffektivitet dokumenteres oppfylt ved rammekravsmetoden (TEK10 § 14-4)

1

Kan det fremvises beregninger som viser standardisert netto energibehov for bygningen

Beregninger skal være utført med beregningsprogram basert på beregningsmetodikk og standardiserte inndata (innetemperatur, utetemperatur, driftstider, internlaster med mer) gitt i NS 3031.

TEK10 § 14-1 andre ledd

1

Er beregnet netto energibehov lavere enn rammekrav for aktuell bygnings-kategori?

Netto energibehov oppgis i kWh/m2 år. Be om utskrift av gjennomført kontrollberegning. Beregningen skal omfatte alle energiposter, dvs. bygningens totale energibudsjett. Energipostene listes i Tabell 5 i NS3031. Flerfunksjonsbygg skal sonedeles.

TEK10 § 14-4

2

Er oppvarmet BRA beregnet korrekt?

BRA regnes om areal innenfor ytterveggene, uten fratrekk for areal av innvendige vegger.

Oppvarmet areal er areal som tilføres varme fra bygningens varmesystem, enten direkte fra varmelegemer eller via oppvarmet ventilasjonsluft.

TEK10 § 14-1 første ledd

Krav til energieffektivitet

(krav om at bygningen skal ha et lavt energibehov)

Tilsyn på byggeplass

Spørsmål

Kommentarer og illustrasjoner

Hjemmel

Avvik funnet

Avvik rettet

Merk- nader

1

Er produksjonsunderlaget tilgjengelig på byggeplass?

SAK10 § 12-4 bokstav a

3

Har alle deler av yttervegg isolasjonstykkelse over eller lik 20 cm?

Hvis nei:

Sjekk om følgende forhold likevel kan tilsi at krav til energieffektivitet oppfylles:

1. Andre deler av ytterveggen har tykkelse over 20 cm

2. Det benyttes nye, mer effektive, isolasjonsmaterialer

U-verdier beregnes som gjennomsnitt for hver enkelt bygningsdel, eksempelvis for ytterveggen.

Et av minstekravene er at ytterveggens U-verdi aldri skal være høyere enn 0,22.

U-verdi på 0,22 tilsvarer normalt, med dagens isolasjons-
materialer, yttervegg med en isolasjonstykkelse på 20 cm.

TEK10 § 14-5 første ledd

4

Har vinduene U-verdi som angitt i produksjons-underlaget?

Be om produkt-dokumentasjon.

Merk minstekrav for vindu/karm U-verdi = 1,6

Husk at U-verdien beregnes som gjennomsnitt for alle glass/vindu/dører inkludert karm/ramme.

TEK10 § 14-3

5

Er kuldebroer forsøkt unngått, eventuelt isolert?

Hvis nei:

Sjekk om overoppfyllelse av andre tiltak kan tilsi at krav til energieffektivitet likevel oppfylles

Utkragede betong-konstruksjoner, eksempelvis etasjeskiller og balkonger, er typiske kuldebroer («broer» som leder varmen rett ut gjennom ytterveggen).

Minst 10 cm av isolasjon i yttervegg bør ligge på utsiden av alle tunge bærende materialer. Vinduer bør plasseres med ytterkant innenfor isolert sjikt.

TEK10 § 14-3 første ledd, bokstav a, nr. 6

6

Er vindsperresjiktet uten unødig mange skjøter.

Vindsperresjiktet er et pustende produkt mellom ytterkledning og isolasjonssjikt.

TEK10 § 14-5 første ledd

6

Er skjøtene i dampsperre og vindsperre teipet og klemte?

TEK10 § 14-5 første ledd,

§ 13-18

6

Er eventuelle skader reparert tilfredsstillende?

TEK10 § 14-5 første ledd

6

Er gode tetteprodukter (teip, mansjetter, fugemasse) brukt for å hindre uønskede luftlekkasjer ved gjennomføringer som pipe, ventilasjons-
kanaler, ol.?

TEK10 § 14-5 første ledd

7

For boliger dokumentert etter energitiltaksmetoden: Er flere av følgende tiltak gjennomført for å unngå behov for lokalkjøling (minimumskravet er gjennomføring av tiltak 1) eller 5):

1. utvendig solskjerming på solutsatte vinduer/glassfelt

2. redusert vindusareal i solutsatt fasade

3. utspring (eksempelvis takutstikk) over store sørvendte glassareal

4. naturlig skjerming (vegetasjon, terreng) av store sørvendte glassareal

5. mulighet for gjennomlufting

6. ingen utvendige flater med høy absorpsjonsevne

7. innvendige utildekkede tunge konstruksjoner i betong, mur eller lignende

Valg av solskjermings-
utstyr må balansere ulike krav som dagslystilgang, redusert oppvarmings-
behov og redusert kjølebehov.

TEK10 § 14-3 første ledd, bokstav c, nr. 3

8

Er trematerialer (spesielt stenderverk, sviller, sperrer ol) tørket tilstrekkelig før lukking av konstruksjonen?

Vises ved fuktmåling. Fuktinnholdet skal være under 20 vektprosent for å unngå problemer med fukt og muggsopp-
dannelse.

TEK10 § 13-19

Krav til energiforsyning

(krav om å tilrettelegge for bruk av fornybare og CO2-nøytrale energiløsninger for å dekke vesentlig del av varmebehovet)

Dokumenttilsyn

Spørsmål

Kommentarer og illustrasjoner

Hjemmel

Avvik funnet

Avvik rettet

Merk- nader

9

Kan det fremlegges dokumentasjon/ beregninger som viser at prosjekterte varmeløsninger kan dekke henholdsvis 40 og 60 % av bygningens totale varmebehov, og at disse er basert på andre løsninger enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler.

40%-kravet gjelder for bygninger under 500 m2 og 60%-kravet gjelder for bygninger over 500 m2.

Varmebehovet omfatter varme til romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmt vann.

Med alternative varmeløsninger menes her andre varmeløsninger enn de basert på direktevirkende elektrisitet (panelovner og elektrokjeler) eller fossile brensler (olje, naturgass og parafin).

Typiske løsninger for å tilfredsstille kravet kan være solfanger, fjernvarme, varmepumpe, pelletskamin, vedovn, biokjel, biogass, bioolje, etc.

TEK10 § 14-7, andre og tredje ledd

9

Dersom en boligbygning planlegges oppvarmet utelukkende med direktevirkende elektrisitet (panelovner) og vedovn, er det da vist at

1. andre løsninger gir merkostnader over bygningens livsløp?

eller

2. totalt varmebehov for boligbygningen, beregnet for standardisert klima, er lavere enn 15000 kWh pr. år?

Se formler i veiledningstekst til TEK10 § 14-7 fjerde ledd.

Beregningen foretas for et livsløp på 50 år for boligbygningen . Installasjonenes levetid settes til 20 år.

Varmebehovet omfatter varme til romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmt vann.

TEK10 § 14-7 fjerde ledd

Krav til energiforsyning

(krav om å tilrettelegge for bruk av fornybare og CO2-nøytrale energiløsninger for å dekke en vesentlig del av varmebehovet)

Tilsyn på byggeplass

Spørsmål

Kommentarer og illustrasjoner

Hjemmel

Avvik funnet

Avvik rettet

Merk- ader

9

Er det installert oljekjel for bruk til grunnlast ?

Oljekjel er kun tillatt installert for å dekke spisslasten (dvs. ca 20 % av varmebehovet).

TEK10 § 14-7 første ledd

9

Er det installert varmekilde basert på fornybar energikilde?

Typiske løsninger for å tilfredsstille kravet kan være solfanger, fjernvarme, varmepumpe, pelletskamin, vedovn, biokjel, biogass, bioolje, etc.

Varmeløsningene må kunne tas i bruk med det samme bygningen er ferdigstilt og må kunne brukes kontinuerlig gjennom bygningens levetid.

TEK10 § 14-7