Temaveileder uavhengig kontroll

5.0 Innledning

Innledning

Kapittelet gir nærmere anvisninger om hvordan kontrollen skal gjennomføres etter reglene i SAK10 § 14-6 og § 14-7, med utgangspunkt i kontrollområdene i SAK10 § 14-2.

Uavhengig kontroll skal gjennomføres med fokus på:

  • kontroll av utført kvalitetssikring, se pkt. 5.1

  • kontroll av resultater fra prosjektering og/eller utførelse, se pkt. 5.2

For å sikre at det er samsvar mellom rutiner og utført kvalitetssikring skal kontrollen bekrefte at rutiner innen kontrollområdet er fulgt. Tilsvarende skal det foretas kontroll av resultater fra prosjektering og utførelse for å bekrefte samsvar. Prosjektering skal samsvare med krav gitt etter pbl, herunder byggteknisk forskrift (TEK10), mens utført byggearbeid skal samsvare med produksjonsunderlaget som tegninger og arbeidsbeskrivelser. I fortsettelsen omtales dette som kontroll av prosjektering og kontroll av utførelse.

Figur 5.1 Oversikt gjennomføring av kontroll

Figur 5.1 Oversikt gjennomføring av kontroll