Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak

1. Innledning

Innledning

Tilsyn er et viktig virkemiddel for å sikre etterlevelse av regelverket og skal bidra til færre byggfeil. Kommunene skal føre tilsyn i et slikt omfang at regelbrudd avdekkes, men kan vurdere metode og omfang ut fra egen kompetanse- og ressurssituasjon.

I en 2-årsperiode fra 1. januar 2016 skal tilsyn med kvalifikasjoner og produktdokumentasjon av byggevarer inngå i kommunens prioriterte tilsynsområder. Begge de nye fokusområdene skal innarbeides i kommunens tilsynsstrategi. Denne veileder beskriver tilsyn med kvalifikasjoner. Dette området er valgt ut fordi det er foretatt endringer i regelverket som får konsekvenser for kommunens behandling av søknader.

Formålet med økt kommunalt tilsyn med kvalifikasjoner er å kompensere for opphør av kommunal forhåndsvurdering og godkjenning av foretak for ansvarsrett i byggesaker. Tilsynet vil ha en forebyggende effekt og sikre etterlevelse av regelverket.

Direktoratet for byggkvalitet anbefaler at kommunene ikke prioriterer tilsyn med kvalifikasjonene til foretak som innehar sentral godkjenning siden kvalifikasjonene allerede er vurdert og godkjent av direktoratet, jf. SAK10 § 15-1. Foretak med sentral godkjenning kan erklære ansvarsrett i samsvar med godkjenningen, jf. SAK10 § 11-1 tredje ledd.

Veiledningen skal bidra med praktisk hjelp ved utøvelse av tilsyn med kvalifikasjoner i foretak . Veilederen inneholder sjekklister som kan benyttes ved tilsynet og vil kunne være grunnlag for utarbeidelse av egne tilpassede sjekklister. Veilederen har også maler for innhenting av dokumentasjon for utdanning og praksis og brevmal for skriftlig varsel der kommunen vurderer å frata foretaket ansvarsretten. For generell informasjon om tilsyn vises til Veiledning om tilsyn (HO-2/2012) som er tilgjengelig på direktoratets nettsider.

Etter utløpet av 2-årsperioden skal kommunen rapportere inn omfanget og resultatet av tilsynsaktiviteten til Direktoratet for byggkvalitet. Veilederen har i kapittel 6 en oversikt over hvilke opplysninger som skal rapporteres inn etter utløpet av 2017. Vi oppfordrer kommunene til å etablere system for rapportering før tilsyn igangsettes. Dette vil gjøre innrapporteringen enklere ved utgangen av perioden.

Bakgrunnen for kvalifikasjoner som prioritert fokusområde

Fra 1.1.2016 er regelverket endret slik at foretak selv erklærer ansvarsrett i byggesaker. Erklæringen sendes sammen med søknad om tiltak eller senest før foretaket starter sin del av arbeidet.

Ansvarsretten oppstår når erklæringen er sendt kommunen. Gjennom erklæringen bekrefter foretaket at det skal brukes nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner for å gjennomføre de aktuelle oppgavene i tiltaket. Med erklæringen forplikter også foretaket seg til å gjennomføre arbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven.

Siden behandling og vedtak om lokal godkjenning for ansvarsrett har falt bort skal kommunene ikke lenger foreta en forhåndsvurdering av foretakets kvalifikasjoner før arbeidene kan starte opp. For å kunne gi igangsettingstillatelse er det ikke lenger et vilkår at alle foretak for utførelsen er på plass og at alle oppgaver er belagt med ansvarsrett. Det er tilstrekkelig at det foreligger samsvarserklæringer fra alle prosjekterende og oppdatert gjennomføringsplan for at kommunen skal kunne gi igangsettingstillatelse. Samsvarserklæringene skal ikke sendes kommunen, men oppbevares av ansvarlig søker.

Ved tilsyn med kvalifikasjoner skal foretaket dokumentere at det oppfyller krav til utdanning og praksis. Tilsyn med kvalifikasjoner vil motvirke at foretak som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene får utføre arbeid. Aktivt tilsyn bidrar til at flere byggverk gjennomføres av foretak med nødvendig kompetanse slik at byggverk oppføres med god kvalitet. Foruten å ha en preventiv effekt, vil tilsyn bidra til økt seriøsitet. Dersom foretaket benytter underkonsulent eller underentreprenør, kan kommunen føre tilsyn med at også underleverandør har nødvendige og tilstrekkelige kvalifikasjoner.

Politisk forankring

For å kunne drive en effektiv tilsynsvirksomhet bør dette politisk forankres i kommunen. Kommunestyret er øverste organ i kommunen med den formelle kompetanse etter plan- og bygningsloven. Kommunestyret avgjør også gebyrnivå og organisering av virksomheten. Bygningsmyndigheten er vanligvis delegert fra kommunestyret til administrasjonen eller faste utvalg.

Kommunens rolle som bygningsmyndighet følger av plan- og bygningsloven. Som lokal bygningsmyndighet skal kommunen bidra til at byggverk får god kvalitet og at ansvarlige foretak er kvalifisert. Administrasjonen ved rådmannen må sørge for at politiske organer får nødvendig informasjon om kommunens plikter som tilsynsmyndighet på byggesaksområdet, som grunnlag for beslutninger om ressursbruk og omfang av tilsynet. I den sammenheng kan kommunens tilsynsstrategi være et godt egnet dokument for politisk behandling.