Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak

2. Utdanning og praksis

2.1. Tilsyn med utdanning og praksis

Tilsyn med kvalifikasjoner kan gjennomføres på ulike måter. Tilsynet gjennomføres på den måten, i det omfanget og med den intensiteten som kommunen finner hensiktsmessig ut fra prioritering og tilgjengelige ressurser og kompetanse.

Den enkleste og mest effektive måten å føre tilsyn med kvalifikasjoner på, vil normalt være å etterspørre dokumenter (dokumenttilsyn). I kapittel 5 i denne veilederen er det forslag til brevmaler for innhenting av nødvendig dokumentasjon fra foretakene.

Kommunen kan også føre tilsyn med kvalifikasjoner på byggeplass eller hos foretaket.

Det bør gis en frist på 1-2 uker for innsending av nødvendig dokumentasjon. Dersom kommunen fører tilsyn ute hos foretaket eller på byggeplass, skal dokumentasjon av kvalifikasjoner kunne fremlegges der.

Dersom foretaket ikke kan dokumentere at kvalifikasjonskravene er oppfylt innen fristen, skal kommunen varsle om at ansvarsretten vil fratas foretaket, jf. § 6-9 første ledd bokstav c.