Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak

2. Utdanning og praksis

2.3. Relevant utdanning og praksis

Krav til utdanningsnivå og praksistid følger av tabellen i SAK10 § 11-3. For å kunne erklære ansvarsrett, må utdanning og praksis være relevant for foretakets funksjon og ansvarsområde i den konkrete byggesaken. Ved tilsyn med kvalifikasjonskrav skal kommunen vurdere om faglig ledelses utdanning og praksis er relevant for foretakets erklærte ansvarsområde.

Foretak med sentral godkjenning kan erklære ansvarsrett i samsvar med godkjenningen selv om denne er gitt på grunnlag av solid praksis til kompensasjon for manglende utdanningsnivå.

Dokumentasjon for relevant utdanning kan være vitnemål som viser relevant nivå og fagkombinasjon, fag- eller svennebrev, mesterbrev mv. Dokumentasjon for relevant praksis kan være referanseprosjekter, attester, tidligere godkjente ansvarsretter mv. Referanseprosjekter må beskrive faglig leders rolle og oppgaver i prosjektet, i tillegg til oppgavenes kompleksitet og vanskelighetsgrad. Dokumentasjon for oppfyllelse av krav til praksistid kan være cv som viser at praksisen fra tilsvarende oppgaver er av tilstrekkelig varighet. Dokumentasjonen skal være på norsk, svensk eller dansk eller være ledsaget av en oversettelse til ett av disse språkene.

Ved vurdering av om utdanningen er relevant, vil fagretning og fagkombinasjon være sentralt. Ved relevansvurdering av praksis er det sentralt at praksis er fra tilsvarende fagområde og oppgaver. Foretaket skal ha erfaring av en viss varighet fra tilsvarende funksjon og oppgaver som foretaket har erklært ansvarsrett for. Krav til praksislengde varierer med funksjon og tiltaksklasse, jf § 11-3. Det skal legges vekt på om praksis er oppdatert og om praksis har vært gjennomført i samsvar med tillatelser og bestemmelser i plan- og bygningslovgivningen.

Foretak som påtar seg ansvar for en funksjon, må ha faglig ledelse med relevant praksis fra denne funksjonen. Foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig kontrollerende, må ha faglig ledelse med relevant erfaring fra kontroll og i tillegg også relevant erfaring fra prosjektering og/eller utførelse avhengig av hvilket kontrollområde ansvarserklæringen omfatter. For obligatorisk uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk og geoteknikk er det krav om relevant praksis både fra prosjektering og utførelse fordi kontrollområdet omfatter kontroll av begge funksjonene. For obligatorisk kontroll av brannsikkerhetskonseptet, jf § 14-2, er det krav om relevant praksis fra prosjektering.

Foretak som påtar seg ansvar for søkerrollen, må ha faglig ledelse med relevant praksis i samme eller høyere tiltaksklasse fra alle oppgaver som ligger til søkerrollen. Foretaket må ha praksis fra utforming av søknad med underlag. Foretaket må videre ha praksis fra samordning i prosjekterings- og utførelsesfasen. Foretaket må også ha praksis fra utførelse eller prosjektering, jf. § 11-4 første ledd.