Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak

2. Utdanning og praksis

2.5. Godkjenning av foretak som ikke oppfyller formalkravene

Bare foretak som oppfyller formalkravene til utdanning og praksislengde eller innehar relevant sentral godkjenning, kan erklære ansvarsrett. Kommunen kan imidlertid etter søknad godkjenne foretak i tiltaksklasse 1 selv om formalkravene i tabellen i § 11-3 ikke er oppfylt. Kravet til utdanning kan reduseres dersom det kan vises til relevant praksis av lengre varighet og god kvalitet. Dette gjelder for funksjonene søker, prosjekterende og utførende for tiltak i tiltaksklasse 1, jf. § 11-4 sjette ledd. For ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende for tiltak i tiltaksklasse 1 kan kravet til praksis reduseres hvis foretaket kan vise til relevant utdanning av lengre varighet eller høyere grad.

Det er ikke hensiktsmessig å prioritere tilsyn med kvalifikasjonene til foretak som har godkjenning for ansvarsrett etter § 11-4 sjette ledd siden kommunen allerede har vurdert og godkjent disse foretakene.

Kommunene anbefales ikke å prioritere tilsyn med kvalifikasjonene til foretak som har sentral godkjenning, jf. SAK10 § 15-1 første ledd bokstav c. Disse foretakene er allerede vurdert og godkjent i den sentrale godkjenningsordningen. Foretak med sentral godkjenning kan erklære ansvarsrett i samsvar med godkjenningen, jf. SAK10 § 11-1 tredje ledd.