Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak

3. Kvalitetssikring

3.1. Tilsyn med kvalitetssikring

Opphør av lokal godkjenning er hovedårsaken til at tilsyn med kvalifikasjoner er gitt som prioritert fokusområde for kommunalt tilsyn. Kommunenes saksbehandling ved lokal godkjenning har i de fleste tilfeller bestått i å vurdere om krav til utdanning og praksis er oppfylt, og har i liten grad omfattet foretakets kvalitetssikringsrutiner.

Siden kvalifikasjonskrav er valgt som prioritert fokusområde for å kompensere for bortfall av kommunens lokale godkjenning, er det hensiktsmessig at tilsynet primært fokuserer på oppfyllelse av krav til utdanning og praksis. Tilsyn med kvalitetssikringsrutiner vil derfor i de fleste tilfeller være mindre aktuelt.

Dersom kommunen likevel velger å føre tilsyn med kvalitetssikringsrutiner i tiltak hvor det er erklært ansvarsrett, har veiledningen forslag til sjekklister for tilsyn med kvalitetssikringsrutiner for prosjektering og utførelse. Sjekklistene retter seg mot bruk av kvalitetssikringsrutiner i konkrete byggesaker og om rutinene er tilpasset tiltaket og oppgavene foretaket har erklært ansvarsrett for.

Generelt tilsyn med kvalitetssikringsrutiner uavhengig av konkrete byggesaker er forbeholdt Direktoratet for byggkvalitet. Direktoratet fører tilsyn med foretak som er sentralt godkjent.