Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak

3. Kvalitetssikring

3.2. Krav til kvalitetssikringsrutiner

Foretak som påtar seg ansvarsrett skal ha skriftlige rutiner som sikrer at krav i plan- og bygningslovgivningen etterleves. Kvalitetssikringsrutiner skal være tilpasset hvert enkelt byggetiltak og ansvaret og oppgavene foretaket har i prosjektet. Kravene som stilles til kvalitetssikringsrutiner vil variere i omfang, avhengig av størrelse på foretaket og hvilket ansvarsområde foretaket har i prosjektet. Rutiner må tilpasses spesielt for det enkelte prosjektet. Kvalitetssikringsrutiner skal være skriftlige og kan være egenutviklet av foretaket eller basert på et innkjøpt system.

Kravene til kvalitetssikring etter byggesaksforskriften skal først og fremst bidra til at tiltaket er prosjektert og utført i samsvar med byggteknisk forskrift. Krav utover byggteknisk forskrift, eksempelvis krav som følger av privatrettslige avtaler, omfattes ikke. Kravene til kvalitetssikring skal også sikre dokumentasjon for oppfyllelse av kvalitetskravene og krav i arealplaner og tillatelser. Kvalitetssikringsrutinene skal dessuten bidra til at foretaket følger kravene til byggesaksprosessen. Bruk av rutiner og sjekklister skal sikre sporbarhet og dokumentere at foretaket har ivaretatt sitt ansvar og funksjon.

Krav til kvalitetssikringsrutiner følger av SAK10 § 10-1. Rutinene skal omfatte

  1. rutiner for å identifisere, ivareta, verifisere og dokumentere oppfyllelse av krav til tiltaket gitt i eller i medhold av pbl og som er relevante for foretakets oppgave og ansvarsområde

  2. rutiner for å ivareta de plikter og oppgaver som ligger til foretakets ansvar og funksjon

  3. rutiner for å styre andre foretak som foretaket knytter til seg

  4. rutiner for avviksbehandling