Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak

3. Kvalitetssikring

3.3. Rutiner for oppfyllelse av krav til tiltaket

Kvalitetssikringsrutiner etter SAK10 § 10-1 første ledd bokstav a skal først og fremst sikre at prosjektering og utførelse av tiltaket blir i samsvar med byggteknisk forskrift. Kvalitetssikringsrutiner skal også ivareta oppfyllelse av krav som følger av arealplaner, tillatelse mv.

Rutiner for å identifisere, ivareta, verifisere og dokumentere oppfyllelse av krav vil være forskjellige for utførende og prosjekterende foretak.

Kvalitetssikringsrutiner skal bl.a. sikre at prosjekterende har identifisert alle relevante krav og ytelser. Hvilke krav etter byggteknisk forskrift som er relevante, vil avhenge av foretakets oppgave og ansvarsområde i det konkrete prosjektet. Hvilke byggtekniske krav foretaket skal ha rutiner for å oppfylle, vil derfor avhenge av ansvaret i byggesaken. Dersom foretaket har erklært ansvarsrett innen for eksempel brannprosjektering, må bl.a. bestemmelsene i TEK10 kap. 11. Sikkerhet ved brann være omfattet av foretakets kvalitetssikringsrutiner.

Foretaket skal ha rutiner for å verifisere oppfyllelse av alle relevante byggtekniske krav. TEK10 kap. 2. Dokumentasjon av oppfyllelse av krav stiller krav til hvordan verifikasjon skal gjennomføres og dokumenteres. Kvalitetssikringsrutiner skal sikre at verifikasjonen utføres og dokumenteres tilfredsstillende slik at tiltaket blir i samsvar med alle relevante krav som følger av TEK10. Kvalitetssikringsrutiner skal også sikre at andre krav til tiltaket etter plan- og bygningsloven utover TEK10 oppfylles og dokumenteres.

For utførende foretak vil kvalitetssikringsrutinene i stor grad være knyttet opp til at produksjonsunderlaget følges. Ansvarlig prosjekterende skal prosjektere i samsvar med TEK10 og utarbeide produksjonsunderlag og nødvendige tegninger mv. slik at ansvarlig utførende kan utføre sine arbeider i samsvar med dette.