Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak

3. Kvalitetssikring

3.4. Rutiner for ivaretakelse av foretakets oppgaver og plikter

Kvalitetssikringsrutiner etter SAK10 § 10-1 første ledd bokstav b innebærer at foretaket skal ha rutiner for å oppfylle pliktene og ansvaret som følger av SAK10 kap. 12. Ansvar. Pliktene til ansvarlige foretak avhenger av hvilken funksjon og oppgave foretaket har erklært ansvarsrett for. Tilsvarende vil kravene til rutiner variere med foretakets funksjon og oppgave i byggesaken.

Ansvarlig søker har en rekke oppgaver og foretaket skal ha rutiner for å sikre at disse utføres i tråd med regelverket. Søker skal derfor ha rutiner som bl.a. sikrer at søknadene om rammetillatelse, igangsettingstillatelse og ferdigattest inneholder alle relevante opplysninger. Videre skal det være rutiner for å utarbeide, oppdatere og sende inn gjennomføringsplan. Ansvarlig søker skal identifisere og avklare ansvarsområdene. Det skal være rutiner for å videreformidle tillatelser og annen kommunikasjon fra bygningsmyndigheten til aktørene i byggesaken. I de tilfeller der det er flere foretak i byggesaken, skal ansvarlig søker ha rutiner for å samordne de ansvarlige foretakene, der ansvaret for dette ikke særskilt ligger til annet foretak. Tilsvarende skal ansvarlig søker ha rutiner for utøvelse av øvrige plikter og oppgaver som ligger til funksjonen i tråd med SAK10 § 12-2.

Ansvarlig prosjekterendes oppgaver og plikter utdypes i SAK10 § 12-3. Ansvarlig prosjekterende skal bl.a. ha rutiner for:

  • koordinering av grensesnitt mot andre ansvarlig prosjekterende

  • å varsle dersom prosjekteringen utløser behov for sikringstiltak

  • at det blir utarbeidet tilstrekkelig grunnlag for avfallsplan og utarbeide eller fremskaffe dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold

  • å lukke avvik som er påpekt av ansvarlig kontrollerende

  • å sikre at produkter som prosjekterende har spesifisert, har nødvendig produktdokumentasjon og er egnet for å bygges inn i tiltaket

  • de øvrige plikter som følger av funksjonen.

Ansvarlig utførendes oppgaver og plikter er utdypet i SAK10 § 12-4. Ansvarlig utførende skal bl.a. ha rutiner for:

  • at utførelsen er kvalitetssikret og at tiltaket er plassert korrekt i tråd med tillatelsen og situasjonsplan

  • å koordinere grensesnitt mot andre utførende

  • å melde fra dersom prosjekteringen er mangelfull eller dersom det er behov for å gjøre endringer som krever søknad og tillatelse

  • de øvrige plikter som følger av funksjonen.