Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak

4. Oppfølging etter tilsyn

Oppfølging etter tilsyn

Dersom foretaket ikke kan dokumentere at krav til utdanning, praksis eller kvalitetssikring er oppfylt, skal kommunen varsle om at ansvarsretten vil fratas foretaket, jf. SAK10 § 6-9 første ledd bokstav c.

Varsel om at foretaket vil fratas ansvarsretten skal sendes skriftlig til foretaket. Foretaket skal gis en frist for uttalelse på minimum 2 uker.

På bakgrunn av eventuelle uttalelser til varselet vurderer kommunen om det skal treffes vedtak om fratakelse av ansvarsrett. Kopi av varsel og vedtak skal sendes tiltakshaver og ansvarlig søker.

Der avvikene som avdekkes er mindre alvorlige kan kommunen vurdere å gi advarsel. Advarsel kan for eksempel være aktuelt der tilsynet avdekker mindre mangler i KS-rutinene som snarlig rettes og tiltaket som sådan er i samsvar med regelverket.

Fratakelse av ansvarsrett innebærer at foretaket må trekke seg fra den pågående byggesaken. Pågående byggearbeider som foretaket har hatt ansvar for, må stanses inntil kvalifisert ansvarlig foretak er på plass. Fratakelse av ansvarsrett kan også få konsekvenser for andre pågående byggesaker og kan få betydning for om det skal gjennomføres tilsyn dersom det erklæres ansvarsrett i fremtidige byggesaker.

Fratakelse av ansvarsrett som ansvarlig søker innebærer at samtlige arbeider må stanses inntil kvalifisert ansvarlig søker har erklært ansvarsrett. Dette følger av pbl. § 23-4 som blant annet regulerer ansvarlig søkers funksjon som bindeledd mellom de ansvarlige foretak, tiltakshaver og kommunen.

Ved bytte av ansvarlig foretak skal det lages en oversikt over oppgaver som er gjennomført slik at det går klart frem hva de respektive foretak er ansvarlige for, jf. SAK10 § 12-6. Dette vil særlig være viktig for det foretaket som overtar ansvarsretten. Hvis skjæringspunktet for ansvarsrettene ikke er klart definert, kan det føre til uenighet om ansvaret for eventuelle feil som avdekkes.

Vedtak om å frata et foretak ansvarsrett kan påklages til Fylkesmannen. Klagen følger saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven (fvl.) §§ 28 flg.

Vedtak om å frata ansvarsrett skal rapporteres til Direktoratet for byggkvalitet, jf. pbl. § 23-3 femte ledd. Det samme gjelder advarsel som kommunen gir foretaket. Innrapporteringer fra kommunene vil være grunnlag for eventuell oppfølging i den sentrale godkjenningsordningen.

Der kommunen fatter vedtak om å frata ansvarsretten til et foretak, vil det også kunne ilegges overtredelsesgebyr etter plan- og bygningsloven § 32-8 jf. SAK10 § 16-1 bokstav h om uriktige og villedende opplysninger til kommunen. For nærmere informasjon om overtredelsesgebyr, se veiledning til SAK10 på direktoratets nettsider. Der tilsynet avdekker andre forhold enn manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, må kommunen vurdere å følge opp dette. For mer informasjon om reaksjoner og sanksjoner, se veiledning om tilsyn som er tilgjengelig på direktoratets nettsider.