Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak

6. Rapportering om kommunens tilsynsaktivitet

Rapportering om kommunens tilsynsaktivitet

Etter utløpet av 2017 skal kommunene rapportere til Direktoratet for byggkvalitet om gjennomførte tilsyn innenfor de prioriterte tilsynsområdene. Kommunene vil få nærmere informasjon om hvordan rapporteringen skal skje når tidspunktet for innrapportering nærmer seg.

Det er i første rekke ønskelig med en oversikt over antall gjennomførte tilsyn, antall avvik som er avdekket og kommunens bruk av reaksjoner og sanksjoner. I en byggesak kan det avdekkes flere avvik, eksempelvis der flere ansvarlige foretak ikke oppfyller krav til utdanning og praksis, eller der det avdekkes avvik både med hensyn til krav til utdanning og praksis samt krav til kvalitetssikringsrutiner (ks-rutiner).

Antall byggesaker det er ført tilsyn med

Antall avvik (ansvarsretter der krav ikke er oppfylt)

Antall fratakelser av ansvarsretter


Antall advarslerAntall overtredelses- gebyr


Tilsyn med utdanning og praksis

Tilsyn med rutiner for kvalitetssikring