Veiledning for kommunalt tilsyn

Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike former for tilsynsvirksomhet. Veiledningen beskriver eksempler på fremgangsmåter for gjennomføring av tilsyn. Den beskriver også hvordan kommunene kan utarbeide strategi for tilsynsvirksomheten.

Bruk innholdsfortegnelsen under for å navigere i veiledningen.

6. Rapportering til den sentrale godkjenningsordningen

Gjennom tilsynsrollen er kommunene nærmest til å få kunnskap om hvordan foretak fungerer i den enkelte byggesak og fange opp eventuelle uregelmessigheter.

Direktoratet for byggkvalitet følger opp sentralt godkjente foretak og vurderer om de oppfyller kravene til sentral godkjenning i henhold til SAK10 tredje del (Godkjenning og ansvar). Sentralt godkjente foretak følges opp enten særskilt eller samtidig med fornyelse av godkjenningen.

Kommunen skal rapportere vedtak om tilbaketrekking av ansvarsrett og advarsler til Direktoratet for byggkvalitet, jf. pbl. § 23-3 femte ledd. Også andre forhold som kan få betydning for den sentrale godkjenningen, bør rapporteres. Det følger av SAK10 § 15-2 at kommunen skal utarbeide tilsynsrapport ved utført tilsyn. Der tilsynet medfører advarsel eller tilbaketrekking av ansvarsrett skal kopi av rapporten sendes Direktoratet for byggkvalitet.

Rapporter fra kommuner er et av de viktigste grunnlag for at Direktoratet for byggkvalitet effektivt skal kunne følge opp sentralt godkjente foretak og eventuelt foreta tilbaketrekking av sentral godkjenning. For at den sentrale godkjenningsordningen skal fungere etter sin hensikt, er den avhengig av at kommunene fører tilsyn og rapporterer inn overtredelser.

Rapporteringsplikten til Direktoratet for byggkvalitet vil også ha en positiv oppdragende og holdningsskapende virkning på byggenæringen.

Av hensyn til kommunenes oppfølging etter tilsyn er det samtidig viktig at Direktoratet for byggkvalitet gir tilbakemelding til kommunene om sin oppfølging av sentralt godkjente foretak.

Kommunenes innrapportering er ikke enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand og kan ikke påklages.

Hva skal rapporteres?

Rapporteringsplikten etter pbl. § 23-3 femte ledd gjelder først og fremst når kommunene ved tilsyn oppdager forhold som fører til advarsel eller vedtak om tilbaketrekking av ansvarsrett etter pbl. § 23-3 tredje ledd.

Dette kan eksempelvis være:

 • alvorlig overtredelse av plan- og bygningslovgivningen
 • unnlatelse av i vesentlig grad å ivareta funksjonen som søker, prosjekterende, utførende eller kontrollerende
 • unnlatelse av å følge pålegg om retting av avvik
 • manglende oppfyllelse av forutsetningene for ansvarsrett
 • når kravene til pålitelighet og dugelighet ikke er oppfylt
 • når foretakets faglige kvalifikasjoner ikke strekker til

Det kan videre rapporteres om andre forhold som kan ha konsekvenser for den sentrale godkjenningen. Alvorlige overtredelser bør rapporteres selv om de ikke resulterer i advarsel eller tilbaketrekking.

Eksempler på alvorlige overtredelser er:

 • feil i prosjekteringen eller utførelsen, som har vesentlig betydning for helse, miljø eller sikkerhet
 • fravær av kvalitetssikring eller svikt i kvalitetssikring
 • fravær av kontroll eller svikt i kontrollen
 • igangsetting av arbeid uten tillatelse
 • unnlatelse av å følge opp henvendelser som gjelder tilsyn
 • forfalskning av dokumentasjon
 • manglende eller mangelfulle kvalitetssikringsrutiner eller bruk av slike

Gjentakelse av de samme typer brudd eller feil som går igjen innebærer at foretakets rutiner for kvalitetssikring er mangelfulle eller ikke er i bruk. Et foretak som ikke oppfyller kravet til bruk av kvalitetssikringsrutiner, vil ikke kunne inneha sentral godkjenning.
 
Får kommunen opplysninger om manglende kvalifikasjoner i foretaket eller at foretaket ikke oppfyller vilkårene om kvalifikasjoner i SAK10 kapittel 11, bør dette rapporteres. Dette kan eksempelvis være der personell slutter uten å bli erstattet med tilsvarende kompetanse. Det er kun forhold i strid med bestemmelser gitt i, eller i medhold av, plan- og bygningsloven som er relevante og som skal rapporteres. Brudd på annet regelverk eller privatrettslige kontraktsforhold er forhold som er bygningsmyndighetene uvedkommende og skal derfor ikke rapporteres.

Rapportering av foretak uten sentral godkjenning

Rapporteringsplikten er ikke begrenset til foretak med sentral godkjenning. Underretning skal gis selv om foretaket ikke innehar sentral godkjenning.
Dette er opplysninger som blir registrert av Direktoratet for byggkvalitet og inngår i vurderingsgrunnlaget dersom foretaket på et senere tidspunkt søker om sentral godkjenning.

Innhold i rapporten

Rapportering til den sentrale godkjenningsordningen behøver ikke være lang eller omfattende, men må gi tilstrekkelige opplysninger til at Direktoratet for byggkvalitet kan vurdere om videre oppfølging er nødvendig. Opplysningene bør dessuten være dokumenterbare.

Følgende bør framgå av rapporten:

 • faktiske forhold, tid, sted, hvem som er til stede og andre opplysninger om tiltaket
 • foretakets navn og organisasjonsnummer
 • hvilket ansvar foretaket har i den aktuelle byggesaken
 • eventuelt andre foretak som har ansvarsrett i tiltaket samt hvilket ansvar
 • observasjoner under tilsynet
 • hvilke faktiske forhold som er avdekket
 • henvisning til lov- og forskriftsbestemmelser, tillatelser m.m. som er overtrådt
 • kommunens vurdering av forholdet
 • framlagt dokumentasjon
 • om det er iverksatt korrigerende tiltak (avviksbehandling)
 • frist for retting
 • sanksjoner og andre reaksjoner fra kommunen
 • frist for lukking av avvik

Tilbakemelding fra Direktoratet for byggkvalitet

Kommuner som sender rapporter skal få informasjon fra Direktoratet for byggkvalitet om den videre oppfølgingen av foretaket.

Tilbakemelding gis innen 3 uker etter at direktoratet har mottatt rapporten og inneholder følgende informasjon:

 • om oppfølging er avsluttet etter registrering av rapporten
 • om det er behov for ytterligere opplysninger i anledning videre oppfølging
 • om rapporten innleder oppfølging i den sentrale godkjenningsordningen om oppfølging avsluttes etter oppfølgingsrapport
 • om oppfølging fører til advarsel eller tilbaketrekking av sentral
 • godkjenning

Tilbaketrekking av sentral godkjenning

I henhold til pbl § 22-2, jf. SAK10 § 13-6. skal Direktoratet for byggkvalitet trekke tilbake foretakets sentrale godkjenning:

 • ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av bestemmelser gitt i, eller i medhold av, plan- og bygningsloven
 • dersom foretaket ikke lenger oppfyller de nødvendige kvalifikasjonskrav for godkjenning, jf. SAK10 kapittel 9-11
 • når foretaket på annen måte ikke oppfyller kravene for godkjenning dersom foretaket gjennom sin praksis har vist at det ikke oppfyller de krav til pålitelighet eller dugelighet som må stilles til foretaket.
   

Til toppen

Gå til 7. Tilsyn etter annet regelverk