Veiledning for kommunalt tilsyn

Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike former for tilsynsvirksomhet. Veiledningen beskriver eksempler på fremgangsmåter for gjennomføring av tilsyn. Den beskriver også hvordan kommunene kan utarbeide strategi for tilsynsvirksomheten.

Bruk innholdsfortegnelsen under for å navigere i veiledningen.

7. Tilsyn etter annet regelverk

Kommunen skal føre tilsyn med at bestemmelser gitt i, eller i medhold av, plan- og bygningsloven overholdes.

Kommunen skal føre tilsyn med at bestemmelser gitt i, eller i medhold av, plan- og bygningsloven overholdes.

Tilsyn etter annet regelverk eller med privatrettslige forhold faller utenfor kommunens myndighetsområde. Kommunen som tilsynsorgan bør imidlertid være åpen for samarbeid med andre tilsynsmyndigheter.

Bygningsmyndighetene skal holde tilsynsvirksomheten innenfor rammen av det bygningsrettslige regelverket. Det er viktig at kommunen er kjent med grenseoppgangen mellom plan- og bygningsloven og annet regelverk hvor andre myndigheter fører tilsyn.

Samtidig må kommunen tilrettelegge for samarbeid med andre tilsynsmyndigheter. Felles for alle offentlige tilsyn er at de skal ivareta samfunnsmessige interesser. Samarbeid mellom myndigheter gir effektiv utnyttelse av kompetanse og ressurser. Ulike tilsyn kan ha fagkompetanse som utfyller hverandre til nytte for begge myndigheter.

Samarbeid og bistand fra andre myndigheter til gjennomføring av tilsyn vil kunne tilføre verdifull fagkompetanse og tilsynserfaring, samt bidra til å lette gjennomføringen rent praktisk.

Koordinering av tilsyn fra forskjellige tilsynsmyndigheter vil dessuten bli positivt mottatt av aktørene i bygge- og anleggsnæringen.
 

Til toppen

Gå til 8. Organisasjonsmodeller