Veiledning for kommunalt tilsyn

Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike former for tilsynsvirksomhet. Veiledningen beskriver eksempler på fremgangsmåter for gjennomføring av tilsyn. Den beskriver også hvordan kommunene kan utarbeide strategi for tilsynsvirksomheten.

Bruk innholdsfortegnelsen under for å navigere i veiledningen.

Ordliste

Forkortelser
pbl.Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
SAK10Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
TEK10Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)
TEK17Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)
FDVForvaltning, drift og vedlikehold
fvl.Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

 

Ord og begreper
AvvikDer avvik brukes i plan- og bygningslovgivningen betyr det manglende eller feilaktig oppfyllelse av krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.
AvviksbehandlingIdentifisere, behandle og lukke avvik, herunder hindre gjentakelse av avvik fra krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.
AvviksloggRegister over avvik med angivelse av status til behandling av avvik, dvs. om avviket er åpent eller lukket.
Byggherre/tiltakshaverEnhver fysisk eller juridisk person som får utført bygge- eller anleggsarbeid.
ByggeprogramEt overordnet strategisk dokument som fastlegger mål og ambisjoner for et BAE-prosjekt gjennom hele dets levetid.
ByggverkBygning, konstruksjon eller anlegg.
DetaljprosjekteringDetaljprosjektering på grunnlag av konsept eller forprosjektdokumenter.
FravvikValg av alternativ ytelse som krever verifikasjon for oppfyllelse av forskriftskrav fremfor bruk av preakseptert ytelse.
FunksjonskravKrav gitt som overordnet formål eller oppgave som skal oppfylles.
Et funksjonskrav vil vanligvis være angitt kvalitativt (beskrevet med ord).
Kan gjelde byggverket som helhet eller bygningsdeler, installasjoner og utearealer.
InnemiljøLuftkvalitet, forurensninger fra materialer, prosesser og aktiviteter, ventilasjon, lys, termisk inneklima, fukt, rengjøring, støy og vibrasjoner.
InspeksjonBedømmelse av samsvar ved observasjon og vurdering, understøttet, når det er aktuelt av måling, prøving eller tolking.
KonseptSammenstilling av krav og ytelser som er grunnlaget for detaljprosjektering.
Konseptet er resultatet av den overordnede prosjekteringen (forprosjekt).
KvalitetsplanKvalitetsplanlegging er en del av kvalitetsstyring, med fokus på å fastlegge kvalitetsmål og fastsette nødvendige prosesser for driften og de tilhørende ressursene for å oppfylle kvalitetsmålene.
Å etablere kvalitetsplaner kan være en del av kvalitetsplanlegging.
LøsningerYtelsesnivå omsatt til konkrete løsninger med egenskapskrav til bygningsdeler og installasjoner. Egenskapskravene fastlegges i beskrivelser og spesifikasjoner.
PraksisEtablert praksis, eller beste praksis, i en organisasjon er etablerte systemer, metoder og dokumenter for gjennomføring av prosjektarbeid. Etablert praksis kan også være preaksepterte løsninger i forhold til offentlig regelverk. Se også prosedyre.
Preaksepterte ytelserYtelse angitt av myndighet i veiledning til byggteknisk forskrift, og som vil oppfylle, eller bidra til å oppfylle, ett eller flere funksjonskrav i forskriften.
Preaksepterte ytelser angir minimum som er nødvendig for å oppfylle forskriftens krav.
ProsedyreFremgangsmåte for å utføre en aktivitet eller en prosess. Prosedyrer kan være dokumentert eller ikke dokumentert. Når en prosedyre er dokumentert, brukes ofte termen «skriftlig prosedyre» eller «dokumentert prosedyre». Dokumentet som inneholder en prosedyre, kan kalles «prosedyrebeskrivelse».
ProsjektdokumenterResultatdokumentene som lages i et bygg- og anleggsprosjekt. Omfatter normalt beskrivelser, spesifikasjoner, utredninger, notater, rapporter og tegninger.
Prosjektering forprosjektProsjektering i faser fra program til og med forprosjekt.
RegistreringNedtegnelse av resultater som er oppnådd eller aktiviteter som er gjennomført. Kvalitetsregistreringer kan brukes for eksempel for å dokumentere sporbarhet og for å skaffe bevis på verifikasjon, forebyggende tiltak og korrigerende tiltak.
RevisjonSystematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å fremskaffe revisjonsbevis og bedømme det objektivt for å bestemme i hvilken grad kriterier for revisjon er oppfylt.
RisikoklasseKategori av byggverk, eller ulike bruksområder i et byggverk, fastsatt ut fra den trussel en brann kan innebære for skade på liv og helse.
RomprogramOppstilling over de enkelte rom/romgrupper med angivelse av funksjon, nettoareal og arbeidsplasser.
KvalitetssikringsrutinerSystem som sikrer etterlevelse av krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.
Kvalitetssikringsrutiner for en organisasjon kan omfatte forskjellige rutiner som et system for kvalitetsstyring, et system for økonomistyring eller et system for miljøstyring.
Styrende dokumenterDokumenter som fastlegger hvordan et prosjekt skal gjennomføres. Kan være faste dokumenter i kvalitetssikringsrutiner eller spesielle planer i et prosjekt.
Tverrfaglig kontrollKontroll av funksjonelle og fysiske grensesnitt mellom fag i en prosjektgruppe. Betegnes ofte som interndisiplinkontroll (IDK).
VerifikasjonBekreftelse ved å fremskaffe objektivt bevis på at spesifiserte krav er oppfylt
Objektivt bevis er data som understøtter at noe eksisterer eller er sant.
YtelsesnivåTolking av funksjonskrav i tallfestede verdier. Ytelsesnivå fastlegges i konsepter og i forprosjektdokumenter.