Veiledning for kommunalt tilsyn

Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike former for tilsynsvirksomhet. Veiledningen beskriver eksempler på fremgangsmåter for gjennomføring av tilsyn. Den beskriver også hvordan kommunene kan utarbeide strategi for tilsynsvirksomheten.

Bruk innholdsfortegnelsen under for å navigere i veiledningen.

9. Finansiering av tilsyn

Tilsyn er omfattet av kommunens lovpålagte forvaltningsoppgaver og utgifter til tilsyn kan og bør dekkes gjennom byggesaksgebyrer etter kommunens gebyrregulativ.

Gebyr etter gebyrregulativ

Plan- og bygningsloven § 33-1 gir kommunen hjemmel til å fastsette gebyr som dekker kostnadene ved utførelse av de oppgaver kommunen utfører etter loven. Tilsyn er en lovpålagt oppgave og kan finansieres gjennom det kommunale byggesaksgebyret.
 
Gebyr etter plan- og bygningsloven § 33-1 skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. Gebyret skal ligge innenfor rammen av selvkost. Med dette menes at kommunens gebyrer i utgangspunktet ikke skal være høyere enn de utgiftene kommunen har til behandling av en sak.

Veiledninger om selvkost

Sakkyndig bistand

Hvis tilsynet avdekker vesentlig svikt som ikke er ivaretatt ved uavhengig kontroll, kan kommunen rekvirere sakkyndig bistand eller utføre tekniske prøver for tiltakshavers regning. Dette følger av pbl. § 25-2 annet ledd.

Dersom kommunen må benytte ekstern sakkyndig bistand i en konkret byggesak er et enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand. må det eventuelt fremgå av kommunens gebyrregulativ dersom tiltakshaver skal belastes direkte for dette. Normalt vil saksgangen i slike tilfelle være at det først kreves uavhengig kontroll, eventuelt ny uavhengig kontroll, før tiltakshaver belastes kommunens bruk av sakkyndig bistand.

Kommunen kan imidlertid når som helst rekvirere sakkyndig bistand for egen regning, for eksempel der den ikke selv har tilstrekkelig kompetanse. Denne utgiften kan finansieres ved gebyrinntektene dersom dette framgår av regulativet. 

Tilbake til toppen

Gå til Vedlegg: Funksjonskrav og tekniske løsninger